REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podane niżej terminy definiowane są dla potrzeb niniejszego Regulaminu w sposób następujący:
1.1. „Sklep Internetowy”(dalej: „Sklep”) – serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://shop.zepter.com.pl
1.2. „Klient” - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, będące stroną umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto oraz mogące nabywać Produkty w Sklepie i korzystać z innych Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie.
1.3. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. „Sprzedawca” -Zepter International Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107635, REGON 011524677, NIP 526-020-01-87, wysokość kapitału zakładowego: 224.500 PLN

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 02 – 672 Warszawa, ul. Domaniewska 37, tel. (22) 565 84 84, 565 80 00
MAGAZYN CENTRALNY: ul. Krechowiecka 38, 05-230 Kobyłka
SERWIS CENTRALNY: ul. Gawłowska 177, 96-503 Sochaczew
INFOLINIA: (22) 230 99 40
ADRES E-MAIL: info@zepter.com
STRONA INTERNETOWA:  www.zepter.pl

1.5. „Zepter Club Live 100” (dalej: „ZCL100” lub „Program”) - program rabatowo-lojalnościowy zorganizowany przez Sprzedawcę również dla Klientów o statusie Konsumenta, darmowy i dobrowolny, oferujący przywileje dla jego Uczestników określone w „Regulaminie Programu Zepter Club Live 100”  dostępnym w siedzibie Organizatora, w Sklepie, na stronie www.zepter.pl, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych, (dalej: „Regulamin Programu”).
1.6. „Uczestnik ZCL100” (dalej: „Uczestnik”) – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca co najmniej numer telefonu – w sieci komórkowej bądź stacjonarnej – która przystąpiła do Programu w trybie opisanym w Regulaminie Programu. W celu korzystania z Programu w Sklepie Uczestnik, który przystąpił do Programu poza Sklepem, winien dokonać Potwierdzenia uczestnictwa w Programie.
1.7. Potwierdzenie uczestnictwa w Programie (dalej: „Potwierdzenie uczestnictwa”) –czynność Uczestnika, który przystąpił do Programu poza Sklepem, polegająca na wybraniu opcji przystąpienia do Programu i podania Numeru identyfikacyjnego, umożliwiająca takiemu Uczestnikowi korzystanie z Programu w ramach Sklepu.
1.8. Numer identyfikacyjny – przypisany każdemu Uczestnikowi z chwilą zarejestrowania się w Programie numer identyfikacyjny identyczny z podanym przez Uczestnika – w trybie przystąpienia do ZCL100 lub w trybie zgłoszenia zmiany – numerem telefonu, którym Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu.
1.9. „Produkty” – wyroby (towary), prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu.
1.10. „Cena Regularna” – cena danego Produktu będąca ceną brutto, podana w złotych polskich i zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).
1.11. „Cena Klubowa” – Cena Regularna obniżona zgodnie z Regulaminem Programu, za którą Uczestnik ma prawo nabywać Produkty. Wybierając w Sklepie opcję Ceny Klubowej określonego Produktu, Konsument wyraża wolę przystąpienia do ZCL100, a w przypadku nieodznaczenia ww. opcji, przystępuje do Programu.
1.12. „Cena Produktów” – łączna cena – w zależności od statusu Klienta – Cena Regularna albo Cena Klubowa – Produktów dodanych do elektronicznego koszyka.
1.13. „Cena sprzedaży” - łączna Cena Produktów dodanych do elektronicznego koszyka wraz z innymi ewentualnymi kosztami, do poniesienia których obowiązany jest Klient zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym z kosztami dostawy.
1.14. „Zamówienie” – prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniony przez Klienta Formularz zamówienia, potwierdzony przez Klienta i przesłany do Sprzedawcy poprzez użycie przycisku „Zamawiam i zapłacę”.
1.15. „Umowa sprzedaży” – Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.16. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
1.17. „Siła wyższa” – akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne nagłe, zewnętrze, niezależne od woli Stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.
1.18. „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.19. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
1.20. „Ustawa” – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Klient posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://shop.zepter.com.pl , zakładka Regulamin Sklepu Internetowego.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu ma miejsce w trakcie procesu rejestracji w Sklepie albo – w przypadku wybrania przez Klienta możliwości dokonywania zakupów bez logowania – w trakcie procesu składania Zamówienia.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

4. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
4.1. Formularz rejestracji – udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie elektroniczny formularz umożliwiający zarejestrowanie się w Sklepie, a w przypadku Konsumenta również przystąpienie do ZCL100 albo Potwierdzenie uczestnictwa, którego prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Sprzedawcy poprzez wybranie opcji „Zarejestruj” jest konieczne do zarejestrowania w Sklepie, przystąpienia do Programu albo Potwierdzenia uczestnictwa. Do czasu potwierdzenia Formularza rejestracji poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza rejestracji (interaktywny formularz jest dostępny na stronach Sklepu).
4.2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail lub numerem telefonu) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach sprzedaży i Usługach elektronicznych w Sklepie, z których Klient korzysta z wyjątkiem Usługi elektronicznej Newsletter. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z Konta następuje po zarejestrowaniu Klienta w Sklepie. W ramach Usługi elektronicznej Konto Klient może korzystać z następujących funkcjonalności: zmiana hasła, przeglądanie historii Umów sprzedaży wraz ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących danej Umowy sprzedaży oraz jej aktualnego statusu, możliwość opłacenia Umowy sprzedaży lub zmiany formy płatności (jeżeli Umowa sprzedaży nie została wcześniej opłacona), wyrażenie lub cofnięcie zgód na przetwarzanie danych osobowych, usunięcie Konta (rezygnacja z Konta). Korzystając z narzędzi udostępnionych w ramach Konta, Klient może samodzielnie dokonać zmiany swoich danych adresowych, a Konsument może również przystąpić do ZCL100 albo potwierdzić swoje uczestnictwo w Programie. W celu dokonania zmiany innych danych Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: info@zepter.com.
4.3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz dokonanie rejestracji w Sklepie, a w przypadku Konsumenta również przystąpienie do Programu albo Potwierdzenie uczestnictwa. Złożenie Zamówienia, rejestracja w Sklepie, a w przypadku Konsumenta – przystąpienie do Programu albo Potwierdzenie uczestnictwa następuje po wykonaniu przez Klienta kolejno następujących czynności: (1) wypełnienie Formularza zamówienia i (2) wybranie opcji – po wypełnieniu Formularza zamówienia – „Zamawiam i zapłacę”. Do czasu potwierdzenia przez Klienta Zamówienia poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza zamówienia; (interaktywny formularz jest dostępny na stronach Sklepu).
4.4. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Sprzedawcy, Produktach oraz nowościach i promocjach w Sklepie.
4.5. ZCL100 – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako Organizatora Programu w Sklepie umożliwiająca Uczestnikom korzystanie z Programu w Sklepie zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Programu.
5. Usługa elektroniczna Formularz rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia przez Klienta przycisku „Zarejestruj” albo z chwilą wcześniejszego przerwania przez Klienta procesu rejestracji za jego pośrednictwem.
6. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza rejestracji, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Przesyłając Sprzedawcy Formularz rejestracji zgodnie z pkt. 25, Konsument wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza rejestracji.
7. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, samodzielnego usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) za pomocą narzędzi udostępnionych w Sklepie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych innego podmiotu, dostarczania przez Klienta do Sklepu treści bezprawnych, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, a także w przypadku składania przez Klienta dużej ilości Zamówień i uporczywego uchylania się od zapłaty za nie.
9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia zarejestrowania w Sklepie zgodnie z pkt. 25 poniżej. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Konsument winien wysłać oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym  w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF.  Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu.
10. Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 1 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.   
11. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania przez Klienta Formularza zamówienia zgodnie z pkt. 32.1 poniżej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
12. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza zamówienia, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Wybierając opcję „Zamawiam i zapłacę”, Konsument wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza zamówienia.
13. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter rozpoczyna się w momencie podania przez Klienta swojego adresu e-mail oraz wybrania opcji „Zapisz się” na stronie startowej Sklepu. W momencie wybrania opcji „Zapisz się” Klient otrzymuje – na adres e-mail podany zgodnie ze zdaniem poprzedzającym – potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, które dedykowane jest Konsumentowi i które zawiera informacje wymagane prawem, w tym określenie głównych cech świadczenia oraz pouczenie o prawie Konsumenta odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Konsumenta i Sprzedawcy. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi elektronicznej Newsletter w każdej chwili i bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: info@zepter.com, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.
14. Podanie przez Klienta adresu e-mail i wybranie opcji „Zapisz się” jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z Regulaminem, w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz z wyrażeniem zgody na prowadzenie w stosunku do niego przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących (poczta elektroniczna wysyłana bez udziału człowieka) i wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputer). Klient ma możliwość cofnięcia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w każdej chwili, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.
15. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia wybrania opcji „Zapisz się” na stronie startowej Sklepu. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Konsument winien wysłać oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
16. Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 2 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
17. Osoba zainteresowana uzyskaniem statusu Uczestnika ZCL100 może przystąpić do ZCL100 poprzez wybranie opcji Ceny Klubowej danego Produktu i dodanie tego Produktu do elektronicznego koszyka, podczas rejestracji w Sklepie, w procesie składania Zamówienia, a w przypadku Konsumenta również w Koncie. Uczestnik, który przystąpił do ZCL100 poza Sklepem zobowiązany jest do dokonania Potwierdzenia uczestnictwa.
18. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej ZCL100 oraz odstąpienia od umowy uczestnictwa w Programie uregulowane są w Regulaminie Programu.
19. Sprzedawca zobowiązany jest do należytego wykonywania Usług elektronicznych  i odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług elektronicznych będące następstwem Siły wyższej.
20. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02 – 672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zepter.com.  
21. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
22. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

23. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować:
23.1. przeglądarką internetową obsługująca protokół SSL;
23.2. dostępem do sieci Internet;
23.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail;
23.4. w przypadku Uczestnika – aktywnym numerem telefonu w sieci komórkowej lub stacjonarnej.
24. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez:
24.1. Rejestrację w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną  w pkt. 23-25 poniżej,
24.2. Rejestrację w Sklepie podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt. 32-33 poniżej.
24.3. Zalogowanie – z wykorzystaniem Usługi elektronicznej Konto.
25. Rejestracja w Sklepie lub w Programie albo Potwierdzanie uczestnictwa może odbywać się w ramach procedury rejestracyjnej poprzez przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza rejestracji poprzez wybranie opcji „Zarejestruj”.
26. Z chwilą wybrania opcji, o której mowa w pkt. 25 powyżej, Klient zostaje zarejestrowany w Sklepie, a w przypadku Konsumenta zostaje zarejestrowany w Sklepie i w ZCL100 albo zostaje zarejestrowany w Sklepie i potwierdza swoje uczestnictwo w Programie, co jest równoznaczne z możliwością korzystania ze Sklepu, a w przypadku Konsumenta – z możliwością korzystania ze Sklepu i Programu. Konsument otrzymuje na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, a w przypadku przystąpienia do ZCL100 albo Potwierdzenia uczestnictwa – również potwierdzenie umowy uczestnictwa w ZCL100 zawierające informacje wymagane prawem, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub Usługi elektronicznej Konto i umowy uczestnictwa w ZCL100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Konsumenta i Sprzedawcy.
27. Przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z:
27.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
27.2. wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę wymaganych danych osobowych zamieszczonych w Formularzu rejestracji w celach związanych z korzystaniem z Konta oraz w celach związanych z realizacją Umów sprzedaży, w tym przez podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowy sprzedaży, a także w celach realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
27.3. oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury rejestracji są zgodne z prawdą i będą przez niego niezwłocznie  uaktualniane w przypadku ich zmiany.
28. W przypadku wybrania przez Konsumenta również opcji przystąpienia do Programu przesłanie Formularza rejestracji jest dodatkowo równoznaczne z:
28.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu ZCL100 i je w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz
28.2. wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę wymaganych danych osobowych zamieszczonych w Formularzu rejestracji w celach związanych z korzystaniem z ZCL100, w tym przez podmioty, przy pomocy których Sprzedawca realizuje ZCL100.
29. W przypadku Potwierdzenia uczestnictwa przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z możliwością korzystania z Programu w ramach Sklepu.
30. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub zmienionych. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza rejestracji, a w szczególności podania w tym Formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie elektronicznej, na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail. W przypadku podania przez Klienta w trakcie procesu zmiany danych danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w sposób określony w pkt. 8, o czym Klient informowany jest na podany adres e-mail. W przypadku przystąpienia przez Konsumenta w trakcie procesu rejestracji do ZCL100 w zakresie opisanym w zdaniach poprzedzających stosuje się Regulamin Programu.   
31. W przypadku Klienta korzystającego już z Usługi elektronicznej Konto, Klient – po zalogowaniu – przekierowywany jest automatycznie do Formularza zamówienia.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

32. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione operacje:
32.1. przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza zamówienia, którego złożenie Klient ostatecznie potwierdza przez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”, składając tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
32.2. potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty, które Klient otrzymuje na podany adres e-mail po wybraniu opcji „Zamawiam i zapłacę”.
33. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 32.2., dochodzi, z zastrzeżeniem pkt. 39, do zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku wybrania odpowiednich opcji w Formularzu zamówienia – również umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, a w przypadku Konsumenta – także umowy uczestnictwa w Programie albo Potwierdzenia uczestnictwa. Konsument otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku wybrania odpowiednich opcji w Formularzu zamówienia również potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w Programie zawierające informacje wymagane prawem, w formie zabezpieczonego pliku PDF Powyższe informacje stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w ZCL100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Konsumenta i Sprzedawcy.  
34. Przesłanie Formularza zamówienia  jest równoznaczne z:
34.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
34.2. wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę wymaganych danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia w celach związanych z realizacją Umowy sprzedaży, w tym przez podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowy sprzedaży, oraz realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy.
34.3. oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury składania Zamówienia są zgodne z prawdą.
35. W przypadku zawarcia przez Klienta również umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto przesłanie Formularza zamówienia jest dodatkowo równoznaczne z:
35.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
35.2. wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę wymaganych danych osobowych zamieszczonych w Formularzu zamówienia w celach związanych z korzystaniem z Konta oraz w celach związanych z realizacją Umów sprzedaży, w tym przez podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowę sprzedaży.
36. W przypadku zawarcia przez Konsumenta również umowy uczestnictwa w ZCL100 przesłanie Formularza zamówienia jest dodatkowo równoznaczne z:
36.1. oświadczeniem przez Konsumenta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu ZCL100 i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
36.2. wyrażeniem zgody przez Konsumenta na przetwarzanie przez Sprzedawcę wymaganych danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia w celach związanych z realizacją ZCL100, w tym przez podmioty, przy pomocy których Sprzedawca realizuje ZCL100,
37. W przypadku Potwierdzenia uczestnictwa przesłanie Formularza zamówienia jest równoznaczne z możliwością korzystania z Programu w ramach Sklepu.
38. Uwagi do Zamówienia dodane przez Klienta w Formularzu zamówienia nie są dla Sprzedawcy wiążące, jednakże Sprzedawca będzie je uwzględniał w miarę posiadanych możliwości.
39. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu zamówienia. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, a w szczególności podania w tym formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie elektronicznej, na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta. W przypadku przystąpienia przez Konsumenta w trakcie procesu rejestracji do ZCL100 w zakresie opisanym w zdaniach poprzedzających stosuje się Regulamin Programu, a w przypadku dokonywania w trakcie składania Zamówienia również rejestracji w Sklepie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. 30 powyżej.
40. W przypadku dodania przez Klienta do elektronicznego koszyka ilości Produktów większej niż aktualnie dostępna w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”. W takim przypadku w ramach składanego Zamówienia Klient będzie mógł zmniejszyć ilość Produktów do ilości aktualnie dostępnej w Sklepie albo zrezygnować z zakupu Produktów.
41. W przypadku wybrania przez Klienta przelewu bankowego jako formy zapłaty Ceny sprzedaży i niedokonania zapłaty tej ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy przypomnienia o skutkach nieuiszczenia Ceny sprzedaży w zakreślonym terminie w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, Umowa sprzedaży wygasa, o czym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta po upływie ww. terminu w tej samej formie, a w przypadku Klienta korzystającego z usługi elektronicznej Konto – również za pośrednictwem Konta.
42. Z zastrzeżeniem pkt. 52 poniżej, zamówienia mogą być składane przez całą dobę. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją Umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym Dniu roboczym następującym po ww. dniach.
43. Klient otrzymuje informację o bieżącym statusie Umowy sprzedaży na podany przez niego adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta.

V. CENY I PŁATNOŚCI

44. Płatność Ceny  sprzedaży może być dokonana w jednej z poniżej wymienionych form:
44.1. paczka pobraniowa – w przypadku Umowy sprzedaży o wartości do 15.000 PLN - płatność do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostawy Produktów,
44.2. przelew bankowy - w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w mBank S.A. O/W-wa nr 50 1140 1977 0000 4170 8700 1018 (pod tytułem: Umowa sprzedaży NR _______),
44.3. płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych (karta kredytowa lub e-przelew - autoryzacja on-line oparta na pełnym szyfrowaniu połączenia (protokół SSL z możliwością wykorzystania 128 bitowego klucza szyfrującego) – płatność po zakończeniu procesu składania Zamówienia,
44.4. e-kredyt – płatność w systemie ratalnym ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego przez bank na podstawie odrębnej umowy i na warunkach w niej określonych (dalej: umowa kredytu) – zawarcie umowy kredytu po zakończeniu procesu składania Zamówienia i przekierowaniu na stronę internetową banku.

VI. DOSTAWA I WYDANIE PRODUKTÓW

45. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi na adres dostawy wskazany w Formularzu zamówienia, za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej, w terminie uzależnionym od zaistnienia zdarzeń związanych z formą płatności wybraną przez Klienta, tj. :
45.1. w terminie 5 dni, liczonych od daty zawarcia Umowy sprzedaży – płatność wskazana w pkt. 44.1,
45.2. w terminie 7 dni, liczonych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – płatność wskazana w pkt. 44.2,
45.3. w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania płatności przez operatora płatności elektronicznych – płatność wskazana w pkt. 44.3.
45.4. w terminie 7 dni – od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego przez bank, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytu – płatność wskazana w pkt. 44.4.
46. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów dodanych do elektronicznego koszyka jest wyższa niż 400 zł, koszt dostawy wliczony jest w Cenę Produktów – Cena Sprzedaży. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów w elektronicznym koszyku jest mniejsza lub równa 400 zł, dostawa odbywa się na koszt Klienta, tym samym Cena Sprzedaży stanowi łączną Cenę Produktów wraz z kosztami dostawy. Aktualna wysokość kosztów dostawy podawana jest w procesie składania Zamówienia przez Klienta, poprzez uwidocznienie kosztów dostawy.
47. Klient kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona, a następnie podpisać list przewozowy, przy czym zaleca się także sprawdzenie zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktów lub niezgodności ilościowej przesyłki należy postąpić zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX Reklamacje i Gwarancja. Wraz z Produktami Sprzedawca wyda Klientowi wszystkie wymagane dokumenty, w tym dokumenty księgowe.
48. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Klientem terminu montażu.
49. Dostawy Produktów realizowane są tylko w Dni robocze w godzinach 8.00- 20.00.
50. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w większej ilości paczek, w przypadku, gdy rozmiar przekracza rozmiary euro palety lub gdy waga dostarczanej przesyłki przekracza 31,5 kg. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

VII. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

51. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
52. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
53. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do regularnych prac serwisowych mogących powodować ograniczony dostęp do Sklepu, przy czym niemożność korzystania ze Sklepu nie przekroczy jednorazowo 2 godzin i nie będzie następować częściej niż raz na tydzień.
54. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.
55. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
55.1. brak możliwości korzystania ze Sklepu będący następstwem działania Siły wyższej;
55.2. niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie przez Klienta ze Sklepu lub z usługi elektronicznej Konto, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
55.3. udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu e-mail oraz hasła używanych przez niego przy logowaniu;
55.4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
55.5. brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Klienta;
55.6. odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią.
56. W przypadku, gdy Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta, winien skorzystać z procedury przypomnienia hasła dostępnej w Sklepie.
57. Jeżeli Klient utracił hasło dostępu do Konta lub powziął wiedzę o nieuprawnionym dostępie do Konta winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zepter.com. Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Sprzedawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Sprzedawcy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione działanie będące wynikiem skorzystania z jakichkolwiek Usług elektronicznych przez osobę trzecią przy użyciu utraconego przez Uczestnika hasła. W przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Klienta, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Sprzedawcy.
58. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w pkt. 57 powyżej Sprzedawca blokuje Konto i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych w ramach Konta po zgłoszeniu zastrzeżenia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wynikach ww. procedury drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

58. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
59. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie w następujących celach i zakresach: (i) zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto: imię, nazwisko, e-mail, (ii) zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, (iii) zawarcie i wykonywanie umowy uczestnictwa w ZCL100: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, (iv) zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter: e-mail. Podanie danych wymaganych przez Sprzedawcę jest niezbędne w celu realizacji Umowy sprzedaży, w celu korzystania z usługi elektronicznej Konto, ZCL100 i Usługi elektronicznej Newsletter z zastrzeżeniem, iż zasady przetwarzania danych dla celów związanych z ZCL100 określone zostały w Regulaminie Programu.
60. Sprzedawca oświadcza, iż Klientowi przekazującemu Sprzedawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także kontroli ich przetwarzania, w szczególności do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w prawnie usprawiedliwionym celu, Klient uprawniony jest do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, a w przypadku, gdy w ramach usprawiedliwionego celu Sprzedawca zamierza przetwarzać dane w celach marketingowych – do wniesienia sprzeciwu.
61. Klient może w każdym czasie udzielić i cofnąć dobrowolne zgody na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie.   
62. Ponadto Klientowi służy prawo do odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto przy czym jest to równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, utratą przez Klienta statusu Klienta i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu. Klient może cofnąć zgodę za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie.  
63. Klient może również cofnąć w każdym czasie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJA

64. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.
65. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie Produktów, z zastrzeżeniem wyłączeń Produktów bądź ich elementów określonych w Karcie Gwarancyjnej dostępnej na stronie Sklepu.
66. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych Produktów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Klient winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów przyjęć serwisowych Sprzedawcy (lista biur Sprzedawcy ze wskazaniem punktów przyjęć serwisowych dostępna jest na stronie Sklepu pod numerem Biura Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail info@zepter.com.
67. Klient, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Sklepu jak również w punktach przyjęć serwisowych Sprzedawcy. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Klientowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji. Wadliwe towary Klient winien dostarczyć na koszt Sprzedawcy: (i) do najbliższego punktu przyjęć serwisowych Sprzedawcy lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru przesyłki.
68. W przypadku Produktów dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawcę Klient może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowanego serwisanta Sprzedawcy, którego dane są przekazywane Klientowi wraz z dokumentacją zakupionego Produktu.
69. Po załatwieniu reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu na koszt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji.
70. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji zgłoszonej przez Klienta, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Klienta.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

71. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Konsument winien wysłać oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem..
72. Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 3 dostępnego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
73. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kawa, kosmetyki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia Produktów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
74. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta wyłącznie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy kredytu, Konsument zobowiązany jest, pod warunkiem posiadania już zakupionych Produktów, zapłacić za nie jednorazowo Cenę sprzedaży bezpośrednio Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 44.2. powyżej, w przypadku natomiast, gdy Produkty nie zostały Konsumentowi wydane – Umowa sprzedaży wygasa.

XI. ZWROTY

75. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru Produktów od Konsumenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Konsumentem terminu odbioru. Produkty, o których mowa w pkt. 73 powyżej, Konsument zobowiązany jest zwrócić w zapieczętowanym opakowaniu.
76. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU

77. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02 – 672 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@zepter.com.  
78. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie – w przypadku Konsumenta – nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
79. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

80. Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) Klient może nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nie większej niż kupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Klient chcący skorzystać z tego uprawnienia przesyła zużyty sprzęt na adres: ul. Krechowiecka 38, 05-230 Kobyłka k/Warszawy. Koszty przesyłki ponosi Klient. Elektrośmieci można także oddać do najbliższego punktu zbierania zużytego sprzętu. Lista miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt dostępna jest na (i) stronie internetowej Sprzedawcy jak również w (ii) urzędzie miasta/dzielnicy oraz na (iii) stronach internetowych gmin.
81. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działalności Sklepu, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom.
82. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z upływem terminu określonego w pkt. 83 i 84poniżej.
83. Sprzedawca opublikuje na stronach Sklepu nowy Regulamin, który wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jego zamieszczenia. Klienci rejestrujący się w Sklepie w okresie czasu pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu rejestracji – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie rejestracji oraz nowego Regulaminu.
84. Sprzedawca prześle Klientom nowy Regulamin wraz z prośbą o jego potwierdzenie w formie elektronicznej, na adresy e-mail podane przez Klientów w Formularzach rejestracji. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego przesłania Klientom przez Sprzedawcę zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. W przypadku niezaakceptowania nowego Regulaminu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, złożyć Sprzedawcy za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie oświadczenie, iż nie wyraża zgody na nowy Regulamin, co jest równoznaczne z jego rezygnacją z Konta i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu. Przyjmuje się, iż bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu przez ww. Klienta.
85. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Klientów zgodnie z pkt. 32.1 przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
86. Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Strony w formie elektronicznej będą przesyłane na ostatni adres e-mail podany przez Stronę zgodnie z Regulaminem.
87. Informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Produktów (wraz z Cenami Produktów), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Produktów dostępnych w Sklepie jak również do zmiany Cen Produktów oraz kosztów dostawy, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień skutecznie złożonych przed ich dokonaniem.
88. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w przypadku Klientów o statusie  Konsumenta ponadto przepisy Ustawy.
89. Sprzedawca oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Klient może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl.
90. Wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą, Sprzedawca informuje, iż Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .  

91. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07/06/2017

Wzór nr 1
 
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto)

…………………………………                                                       
(Imię i nazwisko Konsumenta)                                           

…………………………………                         
(Adres Konsumenta)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto zawartej w dniu……………….
 
……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa
 Wzór nr 2
 
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ NEWSLETTER
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter)

…………………………………                                                       .
(Imię i nazwisko Konsumenta)                                           

…………………………………                         
(Adres Konsumenta)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zawartej w dniu……………….
 
 ……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa
Wzór nr 3
 
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

…………………………………                                                       .
(Imię i nazwisko Konsumenta)                                           

…………………………………                         
(Adres Konsumenta)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży nr ………………… zawartej w dniu……………….
 
……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa
 

 
Accept

Cookies

Informujemy, że nasza strona używa "cookies". Dzięki cookies nasz serwis internetowy jest bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczniejszy i bezpieczniejszy. Cookies umożliwiają np. jeśli przyspieszenie nawigacji w naszej witrynie, mierzenie częstotliwości oglądania stron i usprawniają nawigację. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i pozwalają optymalnie wykorzystać wszystkie funkcje naszego sklepu internetowego. Zaznaczamy, że niektóre z tych plików cookies są kopiowane z naszego serwera do twojego systemu komputerowego – są to tzw. "Cookies sesji". Te pliki cookies, po zakończeniu sesji przeglądarki, są automatycznie usuwane z twojego dysku twardego. Polityka ciasteczek (cookies).