• Usuń produkt
    Akceptacja
    Anuluj
    Suma: 0 zł
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej, otrzymują następujące znaczenie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej:
1.1. „Sklep Internetowy”(dalej: „Sklep”) – serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://shop.zepter.com.pl
1.2. „Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, będące stroną umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto oraz mogące nabywać Produkty w Sklepie i korzystać z innych Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie.
1.3. „Konsument” – pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. „Sprzedawca” - Zepter International Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107635, REGON 011524677, NIP 526-020-01-87, wysokość kapitału zakładowego: 224.500 PLN

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 02 – 672 Warszawa, ul. Domaniewska 37, tel. (22) 565 84 11
MAGAZYN CENTRALNY: ul. Krechowiecka 38, 05-230 Kobyłka
SERWIS CENTRALNY: ul. Gawłowska 177, 96-503 Sochaczew

INFOLINIA: (22) 230 99 40
ADRES E-MAIL: info@zepter.com
STRONA INTERNETOWA:  www.zepter.pl

1.5. „Zepter Club Live 100” (dalej: „ZCL100” lub „Program”) - program rabatowolojalnościowy zorganizowany przez Sprzedawcę również dla Klientów o statusie Konsumenta, darmowy i dobrowolny, oferujący przywileje dla Uczestników ZCL100 określone w „Regulaminie Programu Zepter Club Live 100” dostępnym w siedzibie Organizatora, w Sklepie, na stronie www.zepter.pl, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych, (dalej: „Regulamin Programu”).
1.6. „Uczestnik ZCL100” (dalej: „Uczestnik”) – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca co najmniej numer telefonu – w sieci komórkowej bądź stacjonarnej – która przystąpiła do Programu w trybie opisanym w Regulaminie Programu. W celu korzystania z Programu w Sklepie Uczestnik, który przystąpił do Programu poza Sklepem, winien dokonać Potwierdzenia uczestnictwa w Programie i zalogować się w Sklepie jako Uczestnik.
1.7. Potwierdzenie uczestnictwa w Programie (dalej: „Potwierdzenie uczestnictwa”) – czynność Uczestnika, który przystąpił do Programu poza Sklepem, polegająca na wybraniu opcji przystąpienia do Programu i podania Numeru identyfikacyjnego oraz unikalnego kodu otrzymanego w ramach wiadomości SMS albo wiadomości głosowej na numer telefonu będący Numerem identyfikacyjnym, dokonywana: (i) poprzez wybranie opcji Ceny Klubowej danego Produktu i dodanie tego Produktu do elektronicznego koszyka, (ii) podczas rejestracji w Sklepie, (iii) w procesie składania Zamówienia, (iv) podczas korzystania z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta również(v) w Koncie, umożliwiająca takiemu Uczestnikowi korzystanie z Programu w ramach Usługi
elektronicznej ZCL100.
1.8. Przedstawiciel handlowy (dalej: Przedstawiciel) - osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która nawiązała ze Sprzedawcą współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług promocyjnych oraz menedżerskich (dalej: Umowa). Przedstawiciel jest uprawniony do wykorzystania w Sklepie rabatu przyznawanego mu zgodnie z Umową uwzględnianego automatycznie w Cenach Produktów po zalogowaniu się przez Przedstawiciela jako Przedstawiciel do Sklepu.
1.9. „Produkty” – wyroby (towary), prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu.
1.10. „Cena Regularna” – cena danego Produktu będąca ceną brutto, podana w złotych polskich i zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).
1.11. „Cena Klubowa” – Cena Regularna obniżona zgodnie z Regulaminem Programu, za którą Uczestnik ma prawo nabywać Produkty. Wybierając w Sklepie opcję Ceny Klubowej określonego Produktu, Konsument wyraża wolę przystąpienia do ZCL100 albo Potwierdzenia uczestnictwa, a w przypadku nieodznaczenia ww. opcji, przystępuje do Programu albo dokonuje Potwierdzenia uczestnictwa.
1.12. „Cena Produktów” – łączna cena – w zależności od statusu Klienta – Cena Regularna albo Cena Klubowa – Produktów dodanych do elektronicznego koszyka.
1.13. „Cena sprzedaży” – łączna Cena Produktów dodanych do elektronicznego koszyka wraz z innymi ewentualnymi kosztami, do poniesienia których obowiązany jest Klient zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym z kosztami dostawy.
1.14. „Zamówienie” – prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniony przez Klienta Formularz zamówienia, potwierdzony przez Klienta i przesłany do Sprzedawcy poprzez użycie przycisku „Zamawiam i zapłacę”.
1.15. „Umowa sprzedaży” - Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.16. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub – w przypadku Usługi elektronicznej Newsletter – podmiotu nieposiadającego statusu Klienta za pośrednictwem Sklepu.
1.17. Siła wyższa – akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, blackout oraz inne nagłe, zewnętrze, niezależne od woli Stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.
1.18. „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.19. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
1.20. „Ustawa” – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
1.21. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Terminy niezdefiniowane w pkt. 1 powyżej, a zapisane w Regulaminie wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Programu lub w Umowie.
3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Klient posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie Sklepu sekcja „Zasady działania”.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu ma miejsce w trakcie procesu rejestracji w Sklepie.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
1.1. Formularz rejestracji – udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie elektroniczny formularz umożliwiający zarejestrowanie się w Sklepie oraz wyrażenie woli nawiązania ze Sprzedawcą współpracy w charakterze Przedstawiciela a w przypadku Konsumenta również przystąpienie do ZCL100 albo Potwierdzenie uczestnictwa, którego prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Sprzedawcy poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się” jest konieczne do zarejestrowania w Sklepie, przystąpienia do Programu albo Potwierdzenia uczestnictwa lub wyrażenia woli nawiązania ze Sprzedawcą współpracy w charakterze Przedstawiciela. Do czasu potwierdzenia Formularza rejestracji poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza rejestracji (interaktywny formularz jest dostępny na stronach Sklepu).
1.2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail) i hasłem podanymi przez Klienta zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach sprzedaży i umowach sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą poza Sklepem oraz Usługach elektronicznych, z których Klient korzysta w Sklepie z wyjątkiem Usługi elektronicznej Newsletter. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z Konta następuje po zarejestrowaniu Klienta w Sklepie. W ramach Usługi elektronicznej Konto Klient może korzystać z następujących funkcjonalności: zmiana hasła, przeglądanie historii Umów sprzedaży wraz ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących danej Umowy sprzedaży oraz jej aktualnego statusu, możliwość opłacenia Umowy sprzedaży lub zmiany formy płatności (jeżeli Umowa sprzedaży nie została wcześniej opłacona), przeglądanie historii umów sprzedaży zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą poza Sklepem oraz wyrażenie lub cofnięcie zgód na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych. W ramach Konta Klient posiadający również status Uczestnika oraz Klient posiadający również status Przedstawiciela może korzystać z dodatkowych funkcjonalności, w przypadku Klienta posiadającego również status Przedstawiciela związanych ze świadczeniem przez niego usług na podstawie Umowy, a w przypadku Klienta posiadającego również status Uczestnika – z Elementów funkcjonalnych i Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100. Klient, z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela, może samodzielnie usunąć Konto (zrezygnować z Konta). Korzystając z narzędzi udostępnionych w Koncie, Klient, z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela, może samodzielnie dokonać zmiany swoich danych adresowych. W celu dokonania zmiany innych danych Klient, z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela, winien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: info@zepter.com, a Klient posiadający również status Przedstawiciela – w celu zmiany danych lub w przypadku woli rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto – na adres prowizje@zepter.com.pl. W ramach Konta Klient może również wyrazić wolę nawiązania ze Sprzedawcą współpracy w charakterze Przedstawiciela, a Klient o statusie Konsumenta może również przystąpić do ZCL100 albo dokonać Potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli nawiązania współpracy ze Sprzedawcą w charakterze Przedstawiciela, Klient – z chwilą wybrania opcji „Zatwierdź” – otrzymuje – na adres e-mail
podany w Formularzu rejestracji – Umowę wraz z załącznikami zgodne z treścią obowiązującą w chwili wybrania ww. opcji wraz z informacją co do dalszego trybu postępowania w celu skutecznego nawiązania ww. współpracy.
1.3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz dokonanie rejestracji w Sklepie, a w przypadku Konsumenta również przystąpienie do Programu albo Potwierdzenie uczestnictwa. Złożenie Zamówienia, rejestracja w Sklepie, a w przypadku Konsumenta – przystąpienie do Programu albo Potwierdzenie uczestnictwa następuje po wykonaniu kolejno następujących czynności: (1) wypełnienie Formularza zamówienia i (2) wybranie opcji – po wypełnieniu Formularza zamówienia – „Zamawiam i zapłacę”. Do czasu potwierdzenia Zamówienia poprzez wybranie ww. opcji, istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza zamówienia; (interaktywny formularz jest dostępny na stronach Sklepu).
1.4. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej podmiotom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Sprzedawcy, Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie oraz nowych funkcjonalnościach Sklepu.
1.5. ZCL100 – usługa elektroniczna świadczona w Sklepie w ramach umowy uczestnictwa w ZCL100 przez Sprzedawcę jako Organizatora Programu umożliwiająca Uczestnikom korzystanie z Programu w Sklepie zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Programu. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej ZCL100 dochodzi z chwilą zawarcia umowy uczestnictwa w Programie zgodnie z Regulaminem albo z chwilą Potwierdzenia uczestnictwa.
1.6. Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę w Sklepie dedykowana wyłącznie Klientom o statusie Konsumenta, posiadającym również status Uczestnika, Klientom o statusie Konsumenta, którzy podczas korzystania z tej Usługi elektronicznej uzyskają status Uczestnika albo dokonają Potwierdzenia uczestnictwa oraz Konsumentom, którzy podczas korzystania z tej Usługi elektronicznej uzyskają status Klienta oraz uzyskają status Uczestnika albo dokonają Potwierdzenia uczestnictwa, umożliwiająca korzystającym z niej Klientom lub Konsumentom posiadającym, uzyskującym albo
potwierdzającym ww. statusy przesłanie zaproszenia do znajomych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do wzięcia udziału w Programie (dalej: Zaproszenie) poprzez prawidłowe sporządzenie i przesłanie Zaproszenia. Zaproszenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wysłania. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaproszona osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej traci możliwość skorzystania z Zaproszenia.
2. Usługa elektroniczna Formularz rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia przycisku „Zarejestruj się” albo z chwilą wcześniejszego przerwania procesu rejestracji za jego pośrednictwem.
3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza rejestracji, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Przesyłając Sprzedawcy Formularz rejestracji zgodnie z pkt. III ust. 4 poniżej, Klient o statusie Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza rejestracji.
4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient – z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela – ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, samodzielnego usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu, w tym w przypadku Klienta posiadającego również status Uczestnika – z usługi elektronicznej ZCL100. Klient posiadający jednocześnie status Przedstawiciela może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konto wyłącznie wraz z wypowiedzeniem Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych innego podmiotu, dostarczania przez Klienta do Sklepu treści bezprawnych, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, a także w przypadku składania przez Klienta dużej ilości Zamówień i uporczywego uchylania się od zapłaty za nie. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku Klienta o statusie Konsumenta posiadającego jednocześnie status Uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Usługi elektronicznej ZCL100, a w przypadku Klienta posiadającego również status Przedstawiciela – równoznaczne z rozwiązaniem Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
6. Klient o statusie Konsumenta – z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela – ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia zarejestrowania w Sklepie zgodnie z pkt. III ust. 4 poniżej. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Klient o statusie Konsumenta winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Klientowi o statusie Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem. Odstąpienie przez Klienta o statusie Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu.
7. Klient o statusie Konsumenta może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 1 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
8. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania przez Klienta Formularza zamówienia zgodnie z pkt. IV ust. 1.1. poniżej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
9. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza zamówienia, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Wybierając opcję „Zamawiam i zapłacę”, Klient o statusie Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza zamówienia.
10. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter rozpoczyna się w momencie podania przez podmiot zainteresowany korzystaniem z Usługi elektronicznej Newsletter swojego adresu e-mail oraz wybrania opcji „Zapisz się” na stronie startowej Sklepu. W momencie wybrania opcji „Zapisz się” ww. podmiot otrzymuje – na adres e-mail podany zgodnie ze zdaniem poprzedzającym – potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, które dedykowane jest Konsumentowi i które zawiera informacje wymagane prawem, w tym określenie głównych cech świadczenia oraz pouczenie o prawie Konsumenta odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Konsumenta i Sprzedawcy. Podmiot korzystający z Usługi elektronicznej
Newsletter ma możliwość rezygnacji z tej Usługi elektronicznej w każdej chwili i bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: info@zepter.com, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.
11. PPodanie przez podmiot zainteresowany korzystaniem z Usługi elektronicznej Newsletter adresu e-mail i wybranie opcji „Zapisz się” jest równoznaczne z oświadczeniem ww. podmiotu, że zapoznał się z Regulaminem, w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia wybrania opcji „Zapisz się” na stronie startowej Sklepu. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Konsument winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem.
13. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 2 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
14. Konsument zainteresowany korzystaniem z Usługi elektronicznej ZCL100 winien uzyskać status Uczestnika ZCL100, przystępując do ZCL100: (i) poprzez wybranie opcji Ceny Klubowej danego Produktu i dodanie tego Produktu do elektronicznego koszyka, (ii) podczas rejestracji w Sklepie, (ii) w procesie składania Zamówienia, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta również: (iv) podczas korzystania z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 oraz (v) w Koncie. W celu korzystania z Usługi elektronicznej ZCL100 Uczestnik, który przystąpił do ZCL100 poza Sklepem zobowiązany jest do dokonania Potwierdzenia uczestnictwa.
15. Zasady wykonywania umowy uczestnictwa w Programie uregulowane są w Regulaminie Programu.
16. Usługa elektroniczna Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wybrania przez korzystającego z niej Klienta lub Konsumenta opcji „Zaproś” albo z chwilą wcześniejszego przerwania przez ww. Klienta lub Konsumenta procesu sporządzania Zaproszenia. W przypadku skorzystania przez ww. Klienta lub Konsumenta z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, w momencie wybrania opcji „Zaproś” osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zaproszona przez ww. Klienta lub Konsumenta otrzymuje na wskazany przez ww. Klienta lub Konsumenta adres e-mail: (i) Zaproszenie oraz (ii) „Informacje administratora danych Programu Zepter Club Live 100”, zawierające informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ww. osoby wymagane prawem, zaś ww. Klient otrzymuje – na adres e-mail podany w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100. W przypadku uzyskania statusu Uczestnika albo Potwierdzenia uczestnictwa ww. Klient otrzymuje dodatkowo potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL100, a Konsument – w przypadku uzyskania statusu Klienta – potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, które zawierają informacje wymagane prawem, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, umowy uczestnictwa w ZCL100 lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem ww. Klienta lub Konsumenta oraz Sprzedawcy.
17. Wybranie opcji „Zaproś” przez Klienta lub Konsumenta korzystającego z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 jest równoznaczne z: (i) oświadczeniem przez tego Klienta lub Konsumenta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego podczas sporządzania Zaproszenia są zgodne z prawdą oraz (ii) oświadczeniem tego Klienta lub Konsumenta, iż pozyskał zgodę osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do których skierował Zaproszenie, na udostępnienie Sprzedawcy oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę ich danych osobowych w celu skierowania do nich Zaproszenia. W przypadku przystąpienia do ZCL100 wybranie opcji „Zaproś” jest dodatkowo równoznaczne z oświadczeniem przez ww. Klienta lub Konsumenta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu ZCL100, i go w całości akceptuje
oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz z możliwością korzystania z usługi elektronicznej ZCL100. W przypadku Potwierdzenia uczestnictwa przez Klienta o statusie Konsumenta wybranie opcji „Zaproś” jest dodatkowo równoznaczne z możliwością korzystania z usługi elektronicznej ZCL100. W przypadku uzyskania przez Konsumenta statusu Klienta wybranie opcji „Zaproś” jest dodatkowo równoznaczne z oświadczeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta lub Konsumenta korzystającego z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 podczas sporządzania Zaproszenia. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100,umowy uczestnictwa w Programie lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zaproszenia, a w szczególności podania w tym formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innej osoby. W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100,umowy
uczestnictwa w Programie lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym ww. Klienta lub Konsumenta w formie elektronicznej, na podany podczas sporządzania Zaproszenia adres e-mail.
19. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi lub Konsumentowi korzystającemu z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Wybierając opcję „Zaproś”, Klient o statusie Konsumenta posiadający również status Uczestnika wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100.
20. Sprzedawca zobowiązany jest do należytego wykonywania Usług elektronicznych i odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług elektronicznych będące następstwem Siły wyższej.
21. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02 – 672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: info@zepter.com.
22. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
23. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować:
1.1. przeglądarką internetową obsługująca protokół SSL;
1.2. dostępem do sieci Internet;
1.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail;
1.4. w przypadku Uczestnika – aktywnym numerem telefonu w sieci komórkowej lub stacjonarnej.
2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez:
2.1. rejestrację w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3-6 poniżej, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie przez portal Facebook),
2.2. rejestrację w Sklepie podczas korzystania z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 - zgodnie z pkt. II ust. 16-17 powyżej, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie przez portal Facebook),
2.3. rejestrację w Sklepie podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt. IV ust. 1-4 poniżej, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie przez portal Facebook).
2.4. zalogowanie, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie przez portal Facebook) – za pośrednictwem Usługi elektronicznej Konto.
3. Rejestracja w Sklepie, w Programie, Potwierdzanie uczestnictwa lub wyrażenie woli nawiązania współpracy w charakterze Przedstawiciela może odbywać się w ramach procedury rejestracyjnej poprzez przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza rejestracji poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się”.
4. Z chwilą wybrania opcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Klient zostaje zarejestrowany w Sklepie, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta zostaje zarejestrowany w Sklepie i w ZCL100 albo zostaje zarejestrowany w Sklepie i dokonuje Potwierdzenia uczestnictwa, co jest równoznaczne z możliwością korzystania ze Sklepu, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – z możliwością korzystania ze Sklepu i usługi elektronicznej ZCL100. Klient o statusie Konsumenta otrzymuje na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, a w przypadku przystąpienia do ZCL100 albo Potwierdzenia uczestnictwa – również potwierdzenie umowy uczestnictwa w
ZCL100 zawierające informacje wymagane prawem, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w ZCL100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Klienta o statusie Konsumenta i Sprzedawcy.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli nawiązania współpracy ze Sprzedawcą w charakterze Przedstawiciela, Klient – z chwilą wybrania opcji „Zarejestruj się” – otrzymuje – na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji – Umowę wraz z załącznikami zgodne z treścią obowiązującą w chwili wybrania ww. opcji wraz z informacją co do dalszego trybu postępowania w celu skutecznego nawiązania ww. współpracy .
6. Przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z:
6.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
6.2. oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury rejestracji są zgodne z prawdą i będą przez niego niezwłocznie uaktualniane w przypadku ich zmiany.
7. W przypadku wybrania przez Klienta o statusie Konsumenta również opcji przystąpienia do Programu przesłanie Formularza rejestracji jest dodatkowo równoznaczne z oświadczeniem przez ww. Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu ZCL100 i je w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. W przypadku Potwierdzenia uczestnictwa przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z możliwością korzystania z usługi elektronicznej ZCL100.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub zmienionych. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza rejestracji, a w szczególności podania w tym Formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie
elektronicznej, na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail. W przypadku podania przez Klienta w trakcie procesu zmiany danych danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w sposób określony w pkt. II ust. 5 powyżej, o czym Klient informowany jest na podany adres email. W przypadku przystąpienia przez Konsumenta w trakcie procesu rejestracji do ZCL100 albo Potwierdzenia uczestnictwa w zakresie opisanym w zdaniach poprzedzających stosuje się Regulamin Programu.
10. W przypadku Klienta korzystającego już z Usługi elektronicznej Konto, Klient – po zalogowaniu – przekierowywany jest automatycznie do Formularza zamówienia.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione operacje:
1.1. przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza zamówienia, którego złożenie Klient ostatecznie potwierdza przez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”, składając tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
1.2. potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty, które Klient otrzymuje na podany adres email po wybraniu opcji „Zamawiam i zapłacę”.
2. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.2. powyżej, dochodzi, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania rejestracji w Sklepie z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.2. powyżej, dochodzi również do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – także umowy uczestnictwa w Programie albo Potwierdzenia uczestnictwa. Klient o statusie Konsumenta otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku rejestracji w Sklepie lub w Programie albo Potwierdzenia uczestnictwa również potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w Programie zawierające informacje wymagane prawem, w formie zabezpieczonego pliku PDF. Powyższe informacje stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w ZCL100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Klienta o statusie Konsumenta i Sprzedawcy.
3. Przesłanie Formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury składania Zamówienia są zgodne z prawdą.
4. W przypadku zawarcia przez Klienta również umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto przesłanie Formularza zamówienia wywiera skutki opisane w pkt III ust. 6 powyżej, w przypadku zawarcia przez Klienta o statusie Konsumenta umowy uczestnictwa w ZCL100 – skutki opisane w pkt. III ust. 7 powyżej, a w przypadku Potwierdzenia uczestnictwa – skutki opisane w pkt III ust. 8 powyżej.
5. Uwagi do Zamówienia dodane przez Klienta w Formularzu zamówienia nie są dla Sprzedawcy wiążące, jednakże Sprzedawca będzie je uwzględniał w miarę posiadanych możliwości.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu zamówienia. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, a w szczególności podania w tym formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie elektronicznej, na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta. W przypadku dokonywania w trakcie składania Zamówienia również rejestracji w Sklepie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. III ust. 7 powyżej, a w przypadku przystąpienia przez Klienta o statusie Konsumenta w trakcie procesu rejestracji do ZCL100 w zakresie opisanym w zdaniach poprzedzających stosuje się Regulamin Programu.
7. W przypadku dodania przez Klienta do elektronicznego koszyka ilości Produktów większej niż aktualnie dostępna w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”. W takim przypadku w ramach składanego Zamówienia Klient będzie mógł zmniejszyć ilość Produktów do ilości aktualnie dostępnej w Sklepie albo zrezygnować z zakupu Produktów.
8. W przypadku wybrania przez Klienta przelewu bankowego jako formy zapłaty Ceny sprzedaży i niedokonania zapłaty tej ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy przypomnienia o skutkach nieuiszczenia Ceny sprzedaży w zakreślonym terminie w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, Umowa sprzedaży wygasa, o czym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta po upływie ww. terminu w tej samej formie, a w przypadku Klienta korzystającego z usługi elektronicznej Konto – również za pośrednictwem Konta.
9. Z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 3 poniżej, Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją Umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym Dniu roboczym następującym po ww. dniach.
10. Klient otrzymuje informację o bieżącym statusie Umowy sprzedaży na podany przez niego adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta.

V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Płatność Ceny sprzedaży może być dokonana w jednej z poniżej wymienionych form:
1.1. paczka pobraniowa – w przypadku Umowy sprzedaży o wartości do 15.000 PLN - płatność do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostawy Produktów,
1.2. przelew bankowy - w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w mBank S.A. O/W-wa nr 50 1140 1977 0000 4170 8700 1018 (pod tytułem: Umowa sprzedaży NR _______),
1.3. płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych (karta kredytowa lub eprzelew - autoryzacja on-line oparta na pełnym szyfrowaniu połączenia (protokół SSL z możliwością wykorzystania 128 bitowego klucza szyfrującego) – płatność po zakończeniu procesu składania Zamówienia,
1.4. e-kredyt – w przypadku Umowy sprzedaży o wartości od 300 do 7.000 PLN – płatność w systemie ratalnym ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego przez bank na podstawie odrębnej umowy i na warunkach w niej określonych (dalej: umowa kredytu) – zawarcie umowy kredytu po zakończeniu procesu składania Zamówienia i przekierowaniu na stronę internetową banku.

VI. DOSTAWA I WYDANIE PRODUKTÓW

1. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi na adres dostawy wskazany w Formularzu zamówienia, za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej, w terminie uzależnionym od zaistnienia zdarzeń związanych z formą płatności wybraną przez Klienta, tj. :
1.1. w terminie 5 dni, liczonych od daty zawarcia Umowy sprzedaży – płatność wskazana w pkt. V ust.1.1,
1.2. w terminie 5 dni, liczonych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.2,
1.3. w terminie 5 dni od dnia zaakceptowania płatności przez operatora płatności elektronicznych – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.3.
1.4. w terminie 5 dni – od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego przez bank, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytu – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.4.
2. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów dodanych do elektronicznego koszyka jest wyższa niż 400 zł, koszt dostawy wliczony jest w Cenę Produktów – Cena Sprzedaży. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów w elektronicznym koszyku jest mniejsza lub równa 400 zł, dostawa odbywa się na koszt Klienta, tym samym Cena Sprzedaży stanowi łączną Cenę Produktów wraz z kosztami dostawy. Aktualna wysokość kosztów dostawy podawana jest w procesie składania Zamówienia przez Klienta, poprzez uwidocznienie kosztów dostawy.
3. Klient kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona, a następnie podpisać list przewozowy, przy czym zaleca się także sprawdzenie zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktów lub niezgodności ilościowej przesyłki należy postąpić zgodnie z postanowieniami punktu IX Reklamacje i Gwarancja. Wraz z Produktami Sprzedawca wyda Klientowi wszystkie wymagane dokumenty, w tym dokumenty księgowe.
4. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Klientem terminu montażu.
5. Dostawy Produktów realizowane są tylko w Dni robocze w godzinach 8.00- 20.00.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w większej ilości paczek, w przypadku, gdy rozmiar przekracza rozmiary euro palety lub gdy waga dostarczanej przesyłki przekracza 31,5 kg. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

VII. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania poufności, w tym poufności korespondencji, i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do regularnych prac serwisowych mogących powodować ograniczony dostęp do Sklepu, przy czym niemożność korzystania ze Sklepu nie przekroczy jednorazowo 2 godzin i nie będzie następować częściej niż raz na tydzień.
4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1. brak możliwości korzystania ze Sklepu będący następstwem działania Siły wyższej;
5.2. niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
5.3. udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu e-mail oraz hasła używanych przez niego przy logowaniu;
5.4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
5.5. brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Klienta;
5.6. odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią.
6. W przypadku, gdy Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta, winien skorzystać z procedury przypomnienia hasła dostępnej w Sklepie.
7. Jeżeli Klient utracił hasło dostępu do Konta lub powziął wiedzę o nieuprawnionym dostępie do Konta winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres email: info@zepter.com. Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Sprzedawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione działanie będące wynikiem skorzystania z jakichkolwiek Usług elektronicznych przez osobę trzecią przy użyciu utraconego przez Uczestnika hasła. W przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez
Klienta, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Sprzedawcy.
8. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej Sprzedawca blokuje Konto i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych w ramach Konta po zgłoszeniu zastrzeżenia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wynikach ww. procedury drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca posiada inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania umów takich jak: (i) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, (ii) Umowa sprzedaży, (iii) umowa uczestnictwa w ZCL100, (iv) umowa o świadczenie usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub (v) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, w przypadku wskazania przez Klienta odbiorcy Produktów innego niż Klient – poinformowanie odbiorcy towaru o źródle pozyskania jego danych osobowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Sprzedawcę, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Sprzedawcy, (iv) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, oraz – w przypadku dodatkowo wyrażonych zgód – na podstawie oraz w celu:
d) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub
e) na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Sprzedawcy drogą elektroniczną.
4. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowę sprzedaży (np. Przedstawiciele, firma kurierska, autoryzowany serwisant Sprzedawcy), w przypadku wskazania przez Klienta odbiorcy Produktów innego niż Klient – odbiorca towaru, podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje umowę uczestnictwa w ZCL100 (np. Przedstawiciele, operator pocztowy, bank, operator telekomunikacyjny), Osoba polecona, podmioty, przy pomocy których Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Sprzedawca realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Sprzedawcy (np. Przedstawiciele, operator pocztowy,
operator telekomunikacyjny, agencje reklamowe), podmioty, którym Sprzedawca zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. bank).
5. DDane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
a) zawarcie i wykonanie umów: (i) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto – do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy, (ii) Umowa sprzedaży – do momentu wykonania tej umowy, (iii) umowa uczestnictwa w ZCL100 – do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż do momentu jej wykonania, (iv) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – do momentu wykonania tej umowy, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter – do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy – do momentu wypełnienia przez Sprzedawcę tych obowiązków prawnych,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedawcy – do momentu wniesienia sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Sprzedawcy – do momentu uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu, (iv) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji – 1 miesiąc albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu,
d) odrębnie wyrażone zgody na: marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedawcy prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Sprzedawcy drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
8. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klient posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Sprzedawcę, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. W celu realizacji przysługujących praw, o których mowa powyżej, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się ze Sprzedawcą lub Inspektorem Ochrony Danych Sprzedawcy, korzystając ze wskazanych powyżej danych.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wymaganych przez Sprzedawcę dla danej umowy (oznaczonych „*” w procesie zawierania danej umowy) jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania: Umowy sprzedaży, umowy uczestnictwa w ZCL100 lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej: Konto, Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub Newsletter, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia ww. umów.
12. Sprzedawca jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na stronie Sklepu.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.
2. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie Produktów, z zastrzeżeniem wyłączeń Produktów bądź ich elementów określonych w Karcie Gwarancyjnej dostępnej na stronie Sklepu.
3. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych Produktów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Klient winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów przyjęć serwisowych Sprzedawcy (lista biur Sprzedawcy ze wskazaniem punktów przyjęć serwisowych dostępna jest na stronie Sklepu), telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail info@zepter.com
4. Klient, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Sklepu jak również w punktach przyjęć serwisowych Sprzedawcy. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Klientowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji. Wadliwe towary Klient winien dostarczyć na koszt Sprzedawcy: (i) do najbliższego punktu przyjęć serwisowych Sprzedawcy lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru przesyłki.
5. W przypadku Produktów dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawcę Klient może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowanego serwisanta Sprzedawcy, którego dane są przekazywane Klientowi wraz z dokumentacją zakupionego Produktu, a który jest również uprawniony do okresowego serwisowania ww. Produktów.
6. Po załatwieniu reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu na koszt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji.
7. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji zgłoszonej przez Klienta, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8. Wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą, Sprzedawca informuje, iż Klient o statusie Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient o statusie Konsumenta może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient o statusie Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Klient o statusie Konsumenta winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@zepter.com. Sprzedawca prześle Klientowi o statusie Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem.
2. Klient o statusie Konsumenta w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 3 dostępnego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi o statusie Konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kawa, kosmetyki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia Produktów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
4. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta o statusie Konsumenta wyłącznie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy kredytu, Klient o statusie Konsumenta zobowiązany jest, pod warunkiem posiadania już zakupionych Produktów, zapłacić za nie jednorazowo Cenę sprzedaży bezpośrednio Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w pkt. V ust.
1.2. powyżej, w przypadku natomiast, gdy Produkty nie zostały Konsumentowi wydane – Umowa sprzedaży wygasa.

XI. ZWROTY

1. W przypadku skorzystania przez Klienta o statusie Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru Produktów od Klienta o statusie Konsumenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Klientem o statusie Konsumentem terminu odbioru. Produkty, o których mowa w pkt. X ust. 3 powyżej, Klient o statusie Konsumenta zobowiązany jest zwrócić w zapieczętowanym opakowaniu.
2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta o statusie Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu. Klient o statusie Konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU

1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02 – 672 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@zepter.com
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466) Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie zobowiązany jest – dostarczając zakupione Produkty w postaci sprzętu elektrycznego lub elektronicznego – nieodpłatnie odebrać od Klienta zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest kompletny i tego samego rodzaju oraz pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego spełniającego warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia, wybierając opcję „TAK” w odpowiedzi na pytanie: „Czy chce Pani/Pan oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt zakupiony w ramach niniejszej Umowy sprzedaży?”. W przypadku zaznaczenia ww. opcji, zużyty sprzęt zostanie odebrany od Klienta przez przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającego zamówione Produkty, pod warunkiem przygotowania go do odbioru w formie paczki. Wybranie przez Klienta opcji „NIE” w odpowiedzi na powyższe pytanie będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania
od Klienta zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podczas dostawy zakupionych Produktów.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działalności Sklepu oraz dodania do Sklepu nowych funkcjonalności, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z upływem terminu określonego w ust. 4 i 5 poniżej.
4. Sprzedawca opublikuje na stronach Sklepu nowy Regulamin, który wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jego zamieszczenia. Klienci rejestrujący się w Sklepie w okresie czasu pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu rejestracji – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie rejestracji oraz nowego Regulaminu.
5. Sprzedawca prześle Klientom informację o zmianie Regulaminu zawierającą zestawienie zmian Regulaminu, na adresy e-mail podane przez Klientów w Formularzach rejestracji lub zmienione zgodnie z Regulaminem. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego przesłania Klientom przez Sprzedawcę̨ zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. W przypadku niezaakceptowania nowego Regulaminu, Klient, z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również̇ status Przedstawiciela, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, złożyć́ Sprzedawcy za pomocą̨ maila wysłanego na adres zepter@zepter.com.pl oświadczenie, iż̇ nie wyraża zgody na nowy Regulamin, co jest równoznaczne z jego rezygnacją z Konta i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu. Przyjmuje się̨, iż bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu przez ww. Klienta. W przypadku niezaakceptowania nowego Regulaminu Klient posiadający również̇ status Przedstawiciela winien postąpić́ zgodnie z postanowieniami Umowy.
6. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Sprzedawca dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 4 powyżej. W tym przypadku zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Klienta, z zastrzeżeniem do Klienta posiadającego również status Przedstawiciela, jeśli do dnia poprzedzającego wejście w życie nowego Regulaminu Klient nie złoży Sprzedawcy – w sposób określony w ust. 5 powyżej – oświadczenia, iż nie wyraża zgody na nowy Regulamin, co jest równoznaczne z jego rezygnacją z Konta i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu. W przypadku niezaakceptowania nowego Regulaminu Klient posiadający również status Przedstawiciela winien postąpić zgodnie z postanowieniami Umowy.
7. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Klientów zgodnie z pkt. IV ust. 1.1 przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
8. Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Strony w formie elektronicznej będą przesyłane na ostatni adres e-mail podany przez Stronę zgodnie z Regulaminem.
9. Informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Produktów (wraz z Cenami Produktów), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Produktów dostępnych w Sklepie jak również do zmiany Cen Produktów oraz kosztów dostawy, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień skutecznie złożonych przed ich dokonaniem.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w przypadku Klientów o statusie Konsumenta ponadto przepisy Ustawy.
11. Sprzedawca oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Klient może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29/10/2019 r.

Wzór nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
o świadczenie usługi elektronicznej Konto)
…………………………………                                                       
(Imię i nazwisko Klienta o statusie Konsumenta)                                           

…………………………………                         
(Adres E-mail Klienta o statusie Konsumenta)
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto.

……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Klienta o statusie Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa
Wzór nr 2
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ NEWSLETTER
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter)
                                                  .
 …………………………………                         
(Adres E-mail Konsumenta)
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.

 ……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 WarszawaWzór nr 3
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)
…………………………………                                                       .
(Imię i nazwisko Klienta o statusie Konsumenta)                                           

…………………………………                         
(Adres Klienta o statusie Konsumenta)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży nr ………………….. zawartej w dniu……………….

……………………… ……………                                                                  
(Miejscowość, data)                         
                                                     
 ……………………………………
(Podpis Klienta o statusie Konsumenta)
 
Zepter International Poland sp. z o.o, ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa
Accept

Cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Korzystanie z naszych stron bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie i będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.