• Usuń produkt
    Akceptacja
    Anuluj
    Suma: 0 zł
 
                                                                                 

                                                         REGULAMIN PROGRAMU                         
                                   ZEPTER CLUB LIVE 100
                                  OBOWIĄZUJE DO 19.11.2019

                                     
  1. Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej lub z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej:

Zepter Club Live 100, dalej: „Program” lub „ZCL 100” – zorganizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program rabatowo-lojalnościowy – nieodpłatny i dobrowolny – oferujący przywileje dla Uczestników Programu określone w Regulaminie.

Business Club Live 100, dalej: „BCL 100” – zorganizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program rabatowo – lojalnościowy – nieodpłatny i dobrowolny – oferujący przywileje dla jego uczestników – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określone w Regulaminie Programu Business Club Live 100”, (dalej: Regulamin BCL100).

Organizator – Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107635, NIP 526-020-01-87, REGON 011524677, kapitał zakładowy 224 500 PLN, tel. (0-22) 565 80 00, fax. (0-22) 565 81 00, adres e-mail: zepter@zepter.com.pl , strona internetowa: www.zepter.pl .

Sklep – serwis oraz sklep internetowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Sklepu pod adresem https://shop.zepter.com.pl , za pośrednictwem którego Uczestnik – pod warunkiem posiadania w Sklepie statusu Klienta oraz, w przypadku przystąpienia do Programu poza Sklepem, pod warunkiem przeprowadzenia procedury Potwierdzenia uczestnictwa w Programie – może również zgodnie z Regulaminem korzystać z Programu w ramach Usługi elektronicznej ZCL oraz usługi Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100.
 
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca co najmniej numer telefonu – w sieci komórkowej bądź stacjonarnej – która w trybie opisanym w Regulaminie przystąpi do Programu, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Programie nie mogą brać udziału, a tym samym nie mogą być Uczestnikami, pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora.

Numer identyfikacyjny Uczestnika, dalej: „Numer identyfikacyjny” – przypisany każdemu Uczestnikowi z chwilą zarejestrowania się w Programie numer identyfikacyjny identyczny z podanym przez Uczestnika – w trybie przystąpienia do ZCL100 lub w trybie zgłoszenia zmiany – numerem telefonu, którym Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu.

Karta Uczestnika, dalej: „Karta” – wydawana Uczestnikowi po przystąpieniu do Programu w sposób określony w Regulaminie plastikowa karta, niebędąca kartą kredytową, debetową ani płatniczą, na której zamieszczone są imię i nazwisko Uczestnika, jego Numer identyfikacyjny oraz numer seryjny, którą Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu. Karta stanowi własność Organizatora, może być przez Uczestnika wykorzystywana wyłącznie zgodnie z Regulaminem i traci ważność z chwilą zakończenia uczestnictwa w Programie.

Deklaracja przystąpienia do ZCL100, dalej: „Deklaracja” – formularz, w oparciu o który osoba zainteresowana uczestnictwem zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego warunki, podaje – w przypadku przystąpienia do Programu w wyniku Polecenia – z wyłączeniem przystąpienia do Programu w wyniku skorzystania z Zaproszenia bądź z narzędzi w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub wiadomości elektronicznej – Numer identyfikacyjny Uczestnika, który dokonał jej Polecenia oraz podaje dobrowolnie swoje dane, które są niezbędne do zawarcia i
wykonywania umowy uczestnictwa w ZCL100. Sposób złożenia Deklaracji uregulowany jest w Regulaminie. W ramach Deklaracji składanej w formie papierowej lub ustnej Uczestnik może również wyrazić dodatkowo dobrowolne zgody na przetwarzanie danych, które nie są wymagane jako warunek zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w ZCL100. Deklaracja dostępna jest w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora, u Przedstawicieli handlowych oraz w Sklepie.

Polecenie do ZCL 100 – działanie Uczestnika podjęte wobec Osoby poleconej do ZCL 100, w tym z wykorzystaniem Listy wizytówek, Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 oraz Elementów funkcjonalnych, w wyniku którego Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi zgodnie z Regulaminem do Programu, składając Deklarację. Uczestnik może Polecać do Programu dowolną ilość osób, przy czym może tylko raz Polecić daną osobę. Polecenie z wykorzystaniem Listy wizytówek oraz Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 jest ważne przez okres 30 dni, licząc od dania przekazania przez Uczestnika Przedstawicielowi handlowemu wizytówki lub od dnia wysłania przez Uczestnika Zaproszenia do Osoby poleconej do ZCL 100 za pośrednictwem Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100. Polecenie z wykorzystaniem Elementów funkcjonalnych jest ważne przez 30 dni od dnia skorzystania przez Uczestnika z Elementu funkcjonalnego.

Polecenie do BCL 100 – działanie Uczestnika podjęte wobec Osoby poleconej do BCL 100, w tym z wykorzystaniem Listy wizytówek, w wyniku którego Osoba polecona do BCL 100 przystąpi zgodnie z Regulaminem do BCL 100, składając deklarację przystąpienia do BCL 100. Uczestnik może Polecać do BCL 100 dowolną ilość podmiotów , przy czym może tylko raz Polecić dany podmiot . Polecenie z wykorzystaniem Listy wizytówek jest ważne przez okres 30 dni, licząc od dania przekazania przez Uczestnika Przedstawicielowi handlowemu wizytówki.

Osoba polecona do ZCL 100 – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie dokonała – na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem – zakupu żadnego z produktów oferowanych przez Organizatora w sposób umożliwiający Organizatorowi jednoznaczne określenie jej tożsamości. Za Osobę poleconą do ZCL 100 nie uznaje się innego Uczestnika, osoby, która uprzednio posiadała status Uczestnika, pracownika Organizatora ani osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora.

Osoba polecona do BCL 100 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie dokonała – na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem – zakupu żadnego z produktów oferowanych przez Organizatora w sposób umożliwiający Organizatorowi jednoznaczne określenie jej tożsamości. Za Osobę poleconą do BCL 100 nie uznaje się innego uczestnika BCL100, osoby, która uprzednio
posiadała status uczestnika BCL100, pracownika Organizatora ani osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora.

Lista wizytówek – udostępniony przez Organizatora w formie papierowej formularz składający się z „Wizytówek” i „Listy przekazanych wizytówek” służący Uczestnikowi do wykonywania Poleceń do ZCL 100 oraz Poleceń do BCL 100, umożliwiający Przedstawicielowi handlowemu przedstawienie: Programu – Osobie poleconej do ZCL 100 albo BCL 100 – Osobie poleconej do BCL 100, której dane – po uprzednim uzyskaniu jej
zgody na udostępnienie Organizatorowi i przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL 100 lub BCL 100 – zostały wskazane przez Uczestnika na wizytówce, dostępny w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.

Usługa elektroniczna Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – usługa dostępna w Sklepie, świadczona zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem, służąca Uczestnikowi korzystającemu z Programu za pośrednictwem Sklepu do wykonywania Poleceń do ZCL 100, umożliwiająca przedstawienie Programu Osobie poleconej do ZCL 100 i przystąpienie przez nią do Programu, której dane – po uprzednim uzyskaniu jej zgody na udostępnienie Organizatorowi i przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL 100 – zostały wskazane przez Uczestnika w ramach Usługi
elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100.

Usługa elektroniczna ZCL 100 – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie, świadczona – zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem – Uczestnikom korzystającym z Programu za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca przystąpienie do Programu oraz Potwierdzenie uczestnictwa w ZCL 100 za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w Sklepie oraz dokonywanie w Sklepie zakupu Produktów w Cenie Klubowej oraz zakupu Produktów Promocyjnych, z wyłączeniem Produktu Promocyjnego w postaci Zestawu Business Z - Line.

Elementy funkcjonalne – narzędzia zamieszczone w Koncie Uczestnika, służące Uczestnikowi korzystającemu z Programu za pośrednictwem Sklepu do wykonywania Poleceń do ZCL 100 poprzez przedstawienie Programu Osobie poleconej do ZCL 100 za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej oraz umożliwiające przystąpienie przez tę Osobę do Programu.

Pierwsza Umowa ZCL 100 – umowa sprzedaży Produktów zawarta jako pierwsza po przystąpieniu do Programu przez Osobę poleconą do ZCL 100: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, (ii) w Punkcie sprzedaży stacjonarnej, (iii) przez Zepter Linię oraz (iv) za pośrednictwem Sklepu, na podstawie umowy właściwej dla jednej z ww. form sprzedaży.

Umowa ZCL 100 – Pierwsza Umowa ZCL 100 wykonana, co do której Osoba polecona do ZCL 100 nie skorzystała z ustawowego prawa odstąpienia i co do której upłynął 59 dzień, licząc od dania dostawy Produktów zakupionych na jej podstawie.

Pierwsza Umowa BCL 100 – umowa sprzedaży Produktów zawarta jako pierwsza po przystąpieniu do BCL 100 przez Osobę poleconą do BCL 100: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, (ii) w Punkcie sprzedaży stacjonarnej oraz (iii) przez Zepter Linię, na podstawie umowy właściwej dla jednej z ww. form sprzedaży.

Umowa BCL 100 – Pierwsza Umowa BCL 100, wykonana, co do której upłynął 59 dzień, licząc od dania dostawy Produktów zakupionych na jej podstawie.

Konto – indywidualne konto danego Uczestnika, oznaczone jego Numerem identyfikacyjnym, utworzone w systemie informatycznym Organizatora z chwilą przystąpienia danego Uczestnika do Programu i uzyskania statusu Uczestnika, w którym – na zasadach opisanych w Regulaminie – Organizator rejestruje: (i) Pierwszą Umowę ZCL 100 i/lub Pierwszą Umowę BCL 100, , (ii) przyznaną Uczestnikowi Premię, (iii) Termin ważności
Premii oraz (iv) Datę wypłaty Premii.

Konto Uczestnika – Konto utworzone przez Uczestnika w Sklepie zgodnie z Regulaminem Sklepu, wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności, umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z zasobu w systemie informatycznym Organizatora oznaczonego indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail Uczestnika) i hasłem ustalonym przez Uczestnika przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem, w tym rejestrowane są: (i) Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100, (ii) przyznana Uczestnikowi Premia, (iii) Termin ważności Premii oraz (iv) Data wypłaty Premii.

Przedstawiciel handlowy – współpracujący z Organizatorem przedstawiciel handlowy umocowany do prezentowania Programu, BCL100, Oferty i Oferty Sklepu oraz do pośredniczenia – w imieniu Organizatora – w procesie składania przez Uczestników Deklaracji lub deklaracji przystąpienia do BCL100 w formie pisemnej oraz w zawieraniu w ww. formie umów sprzedaży z kupującymi.

Cena Klubowa – Cena Regularna obniżona o rabat kwotowy, której wysokość ustalana jest każdorazowo w oparciu o łączną cenę zakupu Produktów na podstawie zawieranej przez Uczestnika umowy sprzedaży w ten sposób, że przy zakupie Produktów w Cenie Regularnej do 4.300 zł rabat kwotowy wynosi nie więcej niż 10 %, a w przypadku zakupu Produktów w Cenie Regularnej powyżej 4.300 nie więcej niż 20 %. Cena Klubowa wyrażona jest w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).Uczestnik ma prawo nabywać Produkty w Cenie Klubowej, zgodnie z Ofertą lub Ofertą Sklepu, obowiązującą w chwili dokonywania zakupu. Cena Klubowa nie może być łączona z żadnymi Promocjami, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej. Cena Klubowa może być wykorzystana jedynie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z nim.

Cena Regularna – nieuwzględniająca rabatu kwotowego oraz nie dotycząca Promocji cena sprzedaży Produktu zamieszczona w Ofercie lub Ofercie Sklepu. Cena Regularna wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

Produkty – produkty Organizatora dedykowane Programowi i/lub BCL zamieszczone w Ofercie lub produkty Organizatora dedykowane Programowi zamieszczone w Ofercie Sklepu, które Uczestnik i/lub uczestnik BCL 100 może zakupić na zasadach określonych w Regulaminie – w przypadku Uczestnika oraz w Regulaminie BCL – w przypadku uczestnika BCL 100.

Produkt Promocyjny – określone przez Organizatora Produkty oferowane w ramach grup towarowych, których szczegółowy wykaz zamieszczony jest „Cenniku Produktów Promocyjnych” prezentowanym w Ofercie lub Ofercie Sklepu. Uczestnik ma prawo wyboru jednego Produktu Promocyjnego w ramach jednej grupy towarowej, z zastrzeżeniem do grupy towarowej „Naczynia”, w ramach której może dokonać tylko łącznego zakupu dwóch Produktów Promocyjnych, tj. naczynia i patelni. Uczestnik może dokonać kolejnego zakupu Produktu Promocyjnego oferowanego w ramach jednej z pozostałych grup towarowych i wyłącznie po wykonaniu umowy sprzedaży, na podstawie której dokonał poprzedniego zakupu Produktu Promocyjnego. Zakup Produktu Promocyjnego nie może być łączony z żadnymi Promocjami, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej. Produkt Promocyjny może być wykorzystany jedynie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z nim.

Oferta – oferta Organizatora, w której prezentowane są Produkty wraz z Ceną Regularną i Premią oraz Produkty Promocyjne, dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie www.zepter.pl , w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty, przy czym zmiana te nie dotyczy umów sprzedaży oraz Pierwszych Umów ZCL 100 i/lub Pierwszych Umów BCL 100 skutecznie zawartych przed jej dokonaniem.

Oferta Sklepu – Oferta dedykowana Sklepowi i zamieszczona w Sklepie, z której Uczestnik może korzystać na zasadach i zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Premia – nagroda z tytułu sprzedaży premiowej w formie świadczenia pieniężnego wyrażonego w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora na podstawie Umowy ZCL 100 z tytułu Polecenia do ZCL 100 i/lub na podstawie Umowy BCL 100 z tytułu Polecenia do BCL 100, której wysokość ustalana jest w oparciu o zasady określone dla każdego Produktu w Ofercie lub Ofercie Sklepu (Sekcja „Zasady działania” zakładka „Dokumenty do pobrania”) aktualnej w dniu zawarcia Pierwszej Umowy ZCL 100 i/lub Pierwszej Umowy BCL 100, które Uczestnik może otrzymać w Terminie ważności wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. Organizator przyznaje Uczestnikowi Premię 60 dnia, licząc od dnia dostawy Osobie poleconej do ZCL 100 Produktów zakupionych na podstawie Umowy ZCL 100 i/lub od dnia dostawy Osobie poleconej do BCL 100 Produktów zakupionych na podstawie Umowy BCL.

Termin ważności Premii, dalej: „Termin ważności” – okres 1 roku, w którym Uczestnik – zgodnie z Regulaminem – może otrzymać przyznaną mu Premię, którego bieg rozpoczyna się od dnia przyznania Premii.

Promocja – każda akcja marketingowa lub promocyjna Organizatora dedykowana wyłącznie lub także Uczestnikom, określająca szczególne zasady uczestnictwa, w tym zasady ustalania ceny Produktu oraz wskazująca czas jej obowiązywania. Promocje nie łączą się z Ceną Klubową oraz z możliwością zakupu Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od strony umowy uczestnictwa, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie ww. stosunku prawnego.

Zepter Linia – numer (22) 565 84 84 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika) służący do nawiązywania przez Uczestnika połączenia z Organizatorem, a w przypadku rozmów inicjowanych przez Organizatora numery: (22) 565 80 04, (22) 565 81 12, , (22) 565 84 32, , 22 565 84 89, 22 565 85 91, udostępnione i/lub wykorzystywane przez Organizatora m.in. na potrzeby realizacji Programu pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez rozmówcę faktu nagrywania i rejestrowania przez Organizatora treści rozmowy, która jest przechowywana przez Organizatora dla celów dowodowych. Organizator zastrzega, iż brak zgody na nagranie rozmowy skutkuje niemożnością skorzystania z tej formy kontaktu, a tym samym niemożnością dokonania przez Uczestnika czynności przewidzianej w Regulaminie w ww. formie.
 
Club Linia – numer (22) 565 84 55 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika), udostępniony przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji Programu, w zakresie nie wymagającym, zgodnie z Regulaminem – dla ważności danej czynności – skorzystania z Zepter Linii.

Biura Organizatora – lokale Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone skrótem (ZCL100).

Punkty sprzedaży stacjonarnej Organizatora, dalej: „Punkty sprzedaży stacjonarnej” – lokale Organizatora z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone literą (k).

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Organizatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

2. Terminy niezdefiniowane w pkt. 1 powyżej, a zapisane w Regulaminie wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.

II. Postanowienia ogólne
 
1. ZCL100 ma charakter programu rabatowo-lojalnościowego, którego celem jest popularyzacja i promocja Produktów oraz zwiększenie ich sprzedaży, a także popularyzacja misji Organizatora – „Żyj lepiej. Żyj dłużej.” oraz ułatwienie Uczestnikom i Organizatorowi wzajemnych relacji w celach Programu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą należących do Uczestnika telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. e-mail lub SMS, które są wysyłane bez bezpośredniego udziału człowieka).
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania ZCL100, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
3. W celu skorzystania ze wszystkich możliwości oferowanych przez Program Uczestnik powinien dysponować:
a) aktywnym numerem telefonu,
b) dostępem do sieci Internet,
c) aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail.
4. Uczestnik w ramach ZCL100 dokonuje zakupów Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie tylko na użytek własny.
5. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu Uczestnik uzyska za pośrednictwem Club Linii bądź elektronicznie pod adresem zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl .

III. Warunki przystąpienia do Programu i zasady korzystania z Programu

1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz prawidłowo, kompletnie i w sposób zgodny z prawdą wypełnić Deklarację lub przekazać ustnie – w przypadku składania Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii – wszystkie wymagane dane, których zakres uzależniony jest dodatkowo od formy składania Deklaracji, zgodnie z ust. 2 poniżej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz – w przypadku Deklaracji składanej w formie ustnej lub elektronicznej – adres poczty elektronicznej).
2. Deklaracja spełniająca kryteria opisane w ust. 1 powyżej winna zostać przekazana Organizatorowi w jeden z poniższych sposobów, uzależnionych od formy jej składania:
a) złożona w formie ustnej – za pośrednictwem Zepter Linii – w tym przypadku ze wskazaniem przez Uczestnika dodatkowo adresu poczty elektronicznej,
b) złożona w formie pisemnej – osobiście: w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora lub u Przedstawiciela handlowego,
c) złożona w formie elektronicznej – w ramach Usługi elektronicznej ZCL 100 bądź usługi Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub z wykorzystaniem Elementów funkcjonalnych oraz zgodnie z Regulaminem Sklepu – w tym przypadku ze wskazaniem przez Uczestnika dodatkowo adresu poczty elektronicznej.
3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Z chwilą złożenia zgodnie z ust. 2 powyżej Deklaracji spełniającej kryteria opisane w ust. 1 powyżej osoba przystępująca – z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej – uzyskuje status Uczestnika oraz – w przypadku złożenia Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii lub Sklepu – otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie składania Deklaracji – w przypadku Zepter Linii bądź w trakcie rejestracji – w przypadku Sklepu potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL 100, zawierające informacje wymagane prawem, w tym określenie głównych cech świadczenia oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy uczestnictwa w ZCL 100 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy
uczestnictwa w ZCL 100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Uczestnika i Organizatora.
4. Uczestnik, składając Deklarację i przystępując do ZCL100, akceptuje postanowienia Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku, gdy Deklaracja jest składana przez osobę, która nie może – zgodnie z Regulaminem – być Uczestnikiem lub gdy jest ona niekompletna a także – w przypadku Deklaracji składanej w formie pisemnej – nieczytelnie wypełniona bądź niepodpisana. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku podania danych
nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby, a także w przypadku, gdy osoba składająca Deklarację ponownie ubiega się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu. W przypadku niezaakceptowania Deklaracji dane osobowe pochodzące z takiej Deklaracji będą – po wykorzystaniu ich do poinformowania osoby, która taką Deklarację złożyła, o niezaakceptowaniu tejże Deklaracji – usunięte i nie będą przetwarzane. Organizator poinformuje osobę, która składa lub złożyła ww. Deklarację o jej niezaakceptowaniu za pośrednictwem komunikatów pojawiających się w trakcie procesu składania Deklaracji w Sklepie lub za pośrednictwem e-maila bądź SMS-a bądź też za pośrednictwem Zepter Linii lub – jeśli osoba ubiegająca się o status Uczestnika nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy –
Club Linii, w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku jednak uzyskania przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie, statusu Uczestnika, Organizator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia takiemu Uczestnikowi umowy uczestnictwa.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, niezwłocznie po przystąpieniu do Programu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przystąpienia, Organizator wyda Kartę osobiście Uczestnikowi, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Uczestnikiem terminu i miejsca wydania.
7. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę lub powziął wiedzę o nieuprawnionym wykorzystaniu Karty lub Numeru identyfikacyjnego winien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem Zepter Linii bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl . Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Organizatora w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do chwili
dojścia zastrzeżenia do Organizatora zgodnie ze zdaniem poprzedzającym lub w przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Uczestnika z tytułu nieuprawnionego skorzystania z Numeru identyfikacyjnego lub Karty przez osobę trzecią, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Organizatora.
8. W przypadku dokonania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator blokuje Numer identyfikacyjny oraz Kartę i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych z użyciem Numeru identyfikacyjnego lub Karty. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wynikach ww. procedury za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika.
9. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do ZCL100 lub zmiany danych, o których mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Organizatora drogą elektroniczną – za pośrednictwem e-maila na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl  bądź za pośrednictwem Zepter Linii. W przypadku zmiany danych Uczestnika wskazanych na Karcie, Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę w terminie oraz w sposób określony w ust. 6 powyżej, przy czym termin wydania Karty liczony jest od dnia powiadomienia Organizatora o zmianie danych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem zdania następnego poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zmienianych danych podawanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych. W tym przypadku termin wydania nowej Karty liczony jest od daty potwierdzenia przez Organizatora zmienianych danych, nie może on jednak przekroczyć 45 dni, licząc od dnia powiadomienia przez Uczestnika o zmianie danych. Po poinformowaniu Organizatora o zmianie danych Uczestnik zobowiązany jest do niekorzystania z Karty zawierającej nieaktualne dane oraz do zniszczenia Karty jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie danych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby.

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Organizator.
2. Organizator posiada inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl  lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Programie,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, np. przekazania Osobie poleconej do ZCL 100 lub Osobie poleconej do BCL 100 informacji o źródle pozyskania jej danych osobowych, rozliczenia należności podatkowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminach przewidzianych przepisami prawa,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Organizatora, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
Organizatora; oraz – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnych zgód – na podstawie oraz w celu:
d) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
e) na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Organizatora drogą elektroniczną.
4. Przewidywani odbiorcy danych osobowych Uczestnika: podmioty, przy pomocy których Organizator zawiera umowę uczestnictwa (Przedstawiciele handlowi Organizatora), podmioty przy pomocy których Organizator realizuje umowę uczestnictwa (np. Przedstawiciele handlowi Organizatora, bank, operator telekomunikacyjny), Osoby polecone do ZCL lub Osoby polecone do BCL 100, podmioty, przy pomocy których Organizator świadczy usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Organizator realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Organizatora (np. Przedstawiciele handlowi Organizatora, operator telekomunikacyjny, agencje reklamowe) oraz podmioty, którym Organizator zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. bank).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
a) zawarcie i wykonanie umowy uczestnictwa – do momentu zakończenia obowiązywania umowy uczestnictwa, nie dłużej jednak niż do momentu wykonania umowy uczestnictwa,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – do momentu wypełnienia przez Organizatora tych obowiązków prawnych,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Organizatora – do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Organizatora – do momentu uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu,
d) odrębnie wyrażone przez Uczestnika zgody na: marketing bezpośredni produktów i usług Organizatora prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Organizatora drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia przez Uczestnika zgody.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych przekazanych Organizatorowi oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik posiada prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu dane Uczestnika nie będą dalej przetwarzane.
8. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych osobowych na ww. podstawach, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Organizatora, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych korzystając, w przypadku Organizatora, z danych wskazanych w pkt. I ust. 1 Regulaminu,
a w przypadku Inspektora Ochrony Danych, z danych wskazanych w ust. 2 powyżej.
10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w pkt. III ust. 1 Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Programie, podanie zaś danych wskazanych w pkt. VI ust. 2 Regulaminu jest warunkiem wypłaty Premii, a niepodanie ww. danych osobowych skutkuje odpowiednio brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa oraz brakiem możliwości wypłaty Premii.
12. Organizator jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na stronie internetowej www.zepter.pl oraz na stronie Sklepu.

V. Cena Klubowa i Produkt Promocyjny

1. Uczestnik może dokonać zakupu Produktów w Cenie Klubowej oraz zakupu Produktu Promocyjnego: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego – na podstawie umowy sprzedaży stosowanej przez Organizatora i w ramach Oferty, (ii) w Punktach sprzedaży stacjonarnej – w ramach Oferty w ograniczonym zakresie, (iii) za pośrednictwem Zepter Linii – w ramach Oferty lub (iv) w Sklepie – w ramach Oferty Sklepu – z wyłączeniem Produktu Promocyjnego w postaci Zestawu Business Z - Line.
2. W celu dokonania zakupu w Cenie Klubowej lub dokonania zakupu Produktu Promocyjnego Uczestnik winien każdorazowo przy dokonywaniu zakupu okazać Kartę lub podać Numer identyfikacyjny Przedstawicielowi handlowemu lub Organizatorowi w Punkcie sprzedaży stacjonarnej, a w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Zepter Linii – podać Numer identyfikacyjny. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, Uczestnik winien natomiast zalogować się do Sklepu jako Uczestnik. Nie okazanie Karty, nie podanie przez Uczestnika Numeru identyfikacyjnego lub niezalogowanie się do Sklepu jako Uczestnik w chwili dokonywania zakupu skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Ceny Klubowej w ramach tego zakupu lub niemożnością dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. Domniemywa się, że osoba posługująca się Kartą, Numerem identyfikacyjnym lub loginem i hasłem do Sklepu jest Uczestnikiem.
3. Uczestnik dokonuje zakupu Produktów w Cenie Klubowej albo zakupu Produktu Promocyjnego, zgodnie z Ofertą lub Ofertą Sklepu, które obowiązują w dniu zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wybranej przez siebie formy sprzedaży spośród wskazanych w ust. 1 powyżej, na podstawie umów stosowanych przez Organizatora, przy czym w przypadku umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem
Przedstawiciela handlowego – zgodnie z formularzem informacyjnym oraz postanowieniami określonymi w umowie sprzedaży, stosowanymi przez Organizatora, które dostępne są w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych, a w przypadku zakupu w Sklepie – zgodnie z Regulaminem Sklepu.

VI. Premia

1. Organizator, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika wymogów określonych w ust. 2 poniżej, dokonuje wypłaty przyznanej Uczestnikowi Premii, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w okresach miesięcznych, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Premia została przyznana.
2. W celu wypłaty Premii Uczestnik winien przekazać Organizatorowi do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego termin wypłaty Premii, o którym mowa w ust. 1 powyżej – prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą – dane osobowe niezbędne do właściwego rozliczenia i wypłaty Premii przez Organizatora – poza już podanym przez Uczestnika aktualnym imieniem i nazwiskiem – numer PESEL oraz numer rachunku bankowego, na który Organizator winien dokonać wypłaty Premii, z zastrzeżeniem zdania ostatniego ust. 3 poniżej. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik przekazuje Organizatorowi ustnie za pośrednictwem Zepter Linii. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych.
3. Organizator dokona wypłaty Premii w terminie określonym w ust. 1 powyżej po otrzymaniu danych zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku przekazania przez Uczestnika danych określonych w ust. 2 powyżej po upływie terminu tam wskazanego, wypłata Premii nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bez numeru rachunku bankowego, wypłata Premii może nastąpić przekazem pocztowym na koszt Uczestnika pod warunkiem przekazania przez Uczestnika adresu zamieszkania.
4. Przyznana Premia jest wymagalna pod warunkiem, że jej wysokość wynosi co najmniej 50 zł. W przypadku, gdy kwota przyznanej Premii jest niższa od wskazanej w zdaniu poprzednim, kwota ta zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że Organizator dokona jej wypłaty w tym okresie rozliczeniowym, bez względu na jej wysokość.
5. Organizator wypłaca przyznaną Premię zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w Terminie ważności Premii. Po upływie Terminu ważności przyznana i niewypłacona Premia przechodzi na Organizatora. Organizator informuje Uczestnika za pomocą: emaila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii o zbliżającym się terminie upływu Terminu
ważności Premii dwukrotnie, pierwszy raz na 30 dni przed jego upływem i drugi, ostatni raz, na 10 dni przed upływem Terminu ważności Premii.


VII. Wykonywanie Poleceń oraz procedura rejestracji Pierwszej Umowy ZCL 100 i/lub Pierwszej Umowy BCL 100 oraz Premii

1. Uczestnik może wykonać Polecenie do ZCL 100 poprzez:
a) skorzystanie z Listy wizytówek,
b) skorzystanie z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100,
c) skorzystanie z Elementów funkcjonalnych,
d) inne działania, w wyniku których Osoba polecona do ZCL 100 wskaże w Deklaracji Numer identyfikacyjny Uczestnika.
2. Uczestnik może wykonać Polecenie do BCL 100 poprzez:
a) skorzystanie z Listy wizytówek,
b) inne działania, w wyniku których Osoba polecona do BCL 100 wskaże w deklaracji przystąpienia do BCL 100 Numer identyfikacyjny Uczestnika.
3. Wykonując Polecenie do ZCL 100 w ramach działań określonych w ust. 1 lit. a) i b) powyżej Uczestnik winien wypełnić każdorazowo – w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z prawdą: wizytówkę – w przypadku korzystania z Listy wizytówek bądź Zaproszenie – w przypadku korzystania z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, składając jednocześnie oświadczenie, że pozyskał zgodę Osoby poleconej do ZCL 100 na udostępnienie Organizatorowi oraz przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL100.
4. Wykonując Polecenie do BCL 100 w ramach działania określonego w ust. 2 lit. a) powyżej Uczestnik winien wypełnić każdorazowo – w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z prawdą – wizytówkę, składając jednocześnie oświadczenie, że pozyskał zgodę Osoby poleconej do BCL 100 na udostępnienie Organizatorowi oraz przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia BCL100.
5. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Listy wizytówek Przedstawiciel handlowy poświadcza Uczestnikowi na Liście wizytówek – w części „Lista przekazanych wizytówek” – własnoręcznym podpisem odbiór od Uczestnika danej wizytówki, którą może wykorzystać w terminie do 30 dni od daty jej odbioru wyłącznie w celu przedstawienia Osobie poleconej do ZCL 100 Programu lub Osobie poleconej do BCL 100 – BCL 100. „Lista przekazanych wizytówek” pozostaje własnością Uczestnika.
6. W przypadku skutecznego skorzystania przez Uczestnika z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 Uczestnik otrzymuje od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przesłania zaproszenia do Osoby poleconej do ZCL 100, natomiast Osoba polecona do ZCL 100 otrzymuje w ramach zaproszenia informacje o Programie wraz narzędziem umożliwiającym jej przystąpienie do Programu w ramach Sklepu.
7. Wykonując Polecenie poprzez skorzystanie z Elementu funkcjonalnego, Uczestnik zamieszcza na wybranym przez siebie – spośród dostępnych w Koncie Uczestnika – portalu społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej informację o Programie wraz z narzędziem umożliwiającym przystąpienie do Programu w ramach Sklepu.
8. Polecenie do ZCL 100 uznaje się za skutecznie wykonane, w przypadku gdy:
a) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu, wskazując w Deklaracji Numer identyfikacyjny Uczestnika wykonującego Polecenie – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. a) i d) powyżej,
b) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu za pomocą narzędzi udostępnionych w Zaproszeniu przesłanym do niej w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. b) powyżej,
c) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu w wyniku wykorzystania narzędzia w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. c) powyżej.
9. Polecenie do BCL 100 uznaje się za skutecznie wykonane, w przypadku gdy Osoba polecona do BCL 100 przystąpi do BCL100, wskazując w deklaracji przystąpienia do BCL100 Numer identyfikacyjny Uczestnika wykonującego Polecenie – Polecenie do BCL określone w ust. 2 powyżej.
10. Polecenia, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, stanowią podstawę do uznania Uczestnikowi wykonania danego Polecenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Polecenie uznane jest Uczestnikowi, którego Numer identyfikacyjny wskazany został w Deklaracji, w tym – w przypadku Polecenia do ZCL 100 – automatycznie w wyniku przyjęcia Zaproszenia przesłanego w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter
Club Live 100 bądź skorzystania z narzędzia w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej, która jako pierwsza wpłynęła do Organizatora. O terminie wpływu decyduje moment dojścia Deklaracji do Organizatora, w którym mógł zapoznać się z jej treścią.
11. Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100 zawarta przez Osobę poleconą do ZCL 100 po przystąpieniu do Programu lub Osobę poleconą do BCL 100 po przystąpieniu do BCL 100 zostanie zarejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika któremu uznano wykonanie Polecenia do ZCL 100 lub Polecenia do BCL 100. Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100 zostanie zarejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia.
12. Premia z tytułu Polecenia do ZCL100 jest rejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika 60 dnia od dnia odbioru Produktów zakupionych przez Osobę poleconą do ZCL 100 na podstawie Umowy ZCL 100.
13. Premia z tytułu polecenia do BCL100 jest rejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika 60 dnia od dnia odbioru Produktów zakupionych przez Osobę poleconą do BCL 100 na podstawie Umowy BCL 100.
14. Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania w każdym czasie informacji o stanie jego Konta, zgodnie z formami komunikacji określonymi w pkt. X Regulaminu.

VIII. Ograniczenia w korzystaniu z korzyści Programu

1. W przypadku, gdy podczas zakupu Produktów przez Uczestnika obowiązuje Promocja, w myśl której Uczestnik uprawniony jest do nabycia Produktów w ramach Promocji, Uczestnik korzystający z Promocji nie ma prawa do jednoczesnego korzystania z Ceny Klubowej oraz z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Uczestnikowi Produktów w Cenie Klubowej w ilościach hurtowych lub kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.
3. Korzyści przysługujące Uczestnikowi na podstawie Programu mogą być wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie i nie mogą być wymieniane na jakiekolwiek świadczenia, w tym świadczenie rzeczowe, a w przypadku Ceny Klubowej również na gotówkę. Nie mogą one być również sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie. W przypadku naruszenia powyższych zasad Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.

IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu

1. Organizator jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy uczestnictwa i odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie:
a) pisemnej – drogą pocztową na adres siedziby Organizatora,
b) elektronicznej – poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl ,
c) elektronicznej – w zakresie dotyczącym korzystania w Sklepie z usług elektronicznych, tj. : Usługi elektronicznej ZCL100, Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub Zaproś znajomych do Business Club Live 100 – zgodnie z Regulaminem Sklepu,
d) ustnej – telefonicznie, za pośrednictwem Zepter Linii lub osobiście, w siedzibie Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację, jego Numer identyfikacyjny oraz dokładny opis bądź przyczyny składania reklamacji wraz z jednoznacznie sformułowanym roszczeniem. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na możliwość złożenia reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – za pośrednictwem Club Linii lub za pomocą e-maila bądź w inny uzgodniony z Uczestnikiem sposób.
5. Uczestnik składający reklamację ma prawo zwrócić się do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. Organizator, wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), (dalej: Ustawa o prawach konsumenta), oświadcza, że Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
7. Uczestnik może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

X. Formy komunikacji w ramach Programu

1. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie komunikacja pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Programu odbywać się będzie wyłącznie przy wykorzystaniu e-maila lub numeru telefonu, na adres i numer podane przez Uczestnika w Deklaracji lub zmienione przez niego w trakcie trwania Programu, zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących.
2. W przypadku Organizatora komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl
b) Zepter Linii
c) Club Linii
d) poczty: na adres siedziby Organizatora,
e) Konta Uczestnika – w przypadku korzystania z Usługi elektronicznej ZCL 100.
3. Organizator będzie przekazywał Uczestnikowi informacje dotyczące lub związane z Programem, w tym informacje o Produktach, specjalnych ofertach, zaproszeniach czy wydarzeniach adresowanych do Uczestników Programu zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Odpowiedzi na pytania przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą udzielane w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem pkt. IX ust. 4 Regulaminu.

XI. Rozwiązanie umowy uczestnictwa oraz odpowiedzialność

1. Z uczestnictwa w ZCL100 Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa. Oświadczenie o wypowiedzeniu wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Dla skuteczności oświadczenia wystarczy złożyć je Organizatorowi telefonicznie za pośrednictwem Zepter Linii, drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl  bądź przesłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W przypadku wypowiedzenia umowy uczestnictwa, z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej oraz z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia, jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia Uczestnika.
2. Z ważnych powodów Organizator może – bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Organizatorowi w takim przypadku z mocy prawa – wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w ZCL100 w trybie natychmiastowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, poza już wskazanymi przypadkami określonymi w punktach III ust. 5 oraz VIII ust. 2 i 3 Regulaminu, wszelkie działania skutkujące naruszeniem dobrego imienia Organizatora, a także rażąco naruszające postanowienia Regulaminu, takie jak podanie danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby lub wykonywanie Poleceń do ZCL 100 i/lub Poleceń do BCL 100 w sposób sprzeczny z Regulaminem. Oświadczenie Organizatora o wypowiedzeniu wywiera skutek z chwilą, w której oświadczenie to doszło do Uczestnika w taki sposób, że Uczestnik mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej, a w przypadku nie wskazania przez Uczestnika adresu zamieszkania – w formie elektronicznej, na adres e-mail Uczestnika, bądź – w przypadku nie wskazania przez Uczestnika również adresu e-mail – za pośrednictwem Zepter Linii lub – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy uczestnictwa w ZCL100. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając oświadczenie zawierające uzasadnienie na piśmie lub drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data, w której oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie rozpatrywane będzie przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pomocą e-maila, za pośrednictwem Zepter Linii bądź pisemnie. W przypadku uwzględnienia odwołania Uczestnika, Organizator cofa oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy uczestnictwa Uczestnika w ZCL 100 i przywraca Uczestnikowi status Uczestnika, w tym wszystkie nabyte przez niego przed wypowiedzeniem korzyści. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz do jej zniszczenia, jeżeli Organizator nie zażądał w wypowiedzeniu umowy uczestnictwa zwrotu Karty przez Uczestnika, przy czym w przypadku odwołania Uczestnika, o którym mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest zniszczyć lub zwrócić Kartę najpóźniej w dniu otrzymania odmownej odpowiedzi Organizatora, utrzymującej w mocy wypowiedzenie Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL 100.
3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik – z Dniem Rozwiązania – traci prawo do Ceny Klubowej, do zakupu Produktu Promocyjnego oraz do Premii przyznanej w wyniku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, które to naruszenie stanowiło podstawę wypowiedzenia mu przez Organizatora umowy uczestnictwa . Uczestnik nie traci prawa do Premii przyznanej zgodnie z Regulaminem, którą może
wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Niezależnie od zdania pierwszego powyżej Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika korzyści uzyskanych przez Uczestnika w ramach Programu z naruszeniem Regulaminu.
4. Umowa uczestnictwa w Programie wygasa z chwilą, gdy Uczestnik uzyskuje status pracownika Organizatora bądź osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora (Dzień Rozwiązania). Z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej oraz do zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz – jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie do 7 dni od Daty Rozwiązania – jej zniszczenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu korzystanie przez Uczestnika z Programu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) udostępnienie przez Uczestnika osobom trzecim adresu e-mail, Karty lub hasła używanych przez niego przy logowaniu do Sklepu jako Uczestnik;
c) udostępnienie danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
d) brak transmisji lub szybkość przesyłania danych wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Uczestnika bądź Osobę poleconą do ZCL 100;
e) odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią;
f) jakiekolwiek zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Programu spowodowane przez
Siłę Wyższą.

XII. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w ZCL 100

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w ZCL100 – bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – w terminie 14 dni od dnia złożenia Deklaracji, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w dowolnej formie, w tym drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl . Dla zachowania terminu zakreślonego powyżej wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem. Uczestnik z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia jeżeli Organizator w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu nie zażądał jej zwrotu.
2. Uczestnik w celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jak również z wzoru odstąpienia zamieszczonego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa umowa ta uważana jest za niezawartą, a Uczestnik traci prawo do korzyści Programu, w tym do tych, z których jeszcze nie skorzystał, jak i do tych, z których już skorzystał. W tym drugim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi przywilejów (korzyści) uzyskanych do chwili odstąpienia.
4. Organizator prześle Uczestnikowi – na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej – potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku, w formie zabezpieczonego pliku PDF.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż przyznana Premia stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym wartość przyznanej Premii będzie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ZCL100, w tym zapobiegania nadużyciom lub przyznania Uczestnikom dodatkowych przywilejów (korzyści) bądź rozszerzenia dotychczasowych lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Programu. Ponadto Organizator może zmienić Regulamin w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych
przepisów odnoszących się do działalności Organizatora. Organizator przynajmniej na 30 dni przed wejściem zmian w życie poinformuje Uczestników o zmianach na stronie www.zepter.pl  oraz w Sklepie. Zmiana Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, obowiązuje po upływie 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie , przy czym zmianę uważa się za
zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 30 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie Uczestnik nie wystąpi z ZCL100. W okresie 30 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.zepter.pl Uczestnicy mają prawo korzystać z Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.
3. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Organizator dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 2 powyżej. W tym przypadku zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli do dnia poprzedzającego wejście w życie nowego Regulaminu Uczestnik nie wystąpi z ZCL100.
4. Uczestnicy przystępujący do Programu w okresie pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu przystępowania do Programu – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie przystąpienia oraz nowego Regulaminu.
5. Program obowiązuje przez czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r., przy czym Organizator w przypadkach określonych w ust. 6 poniżej może zawiesić Program. O takiej decyzji Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem Programu Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów w Cenie Klubowej oraz z zakupu Produktów Promocyjnych do terminu zakreślonego w zawiadomieniu jako termin zawieszenia Programu. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika Premii do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do ww. terminu, którą to Premię może otrzymać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu.
6. Organizator może zawiesić Program w przypadku:
a) małego zainteresowania Programem;
b) nie osiągnięcia celów, dla których Program został utworzony.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia kolejnego programu rabatowo-lojalnościowego prowadzonego w okresie następującym po okresie obowiązywania Programu. Organizator poinformuje Uczestników na 30 dni przed wejściem w życie nowego programu – lub w odpowiednio krótszym terminie w przypadku Uczestników przystępujących do Programu po ogłoszeniu już przez Organizatora zamiaru zorganizowania kolejnego programu – o nowym programie na stronie www.zepter.pl  oraz w Sklepie. W przypadku, gdy zasady prowadzenia takiego programu nie będą różnić się od zasad Programu, Uczestnik automatycznie przystępuje do ww. programu i ma prawo korzystać z jego przywilejów, bez konieczności składania deklaracji przystąpienia, chyba że przed upływem powyżej zakreślonego terminu złoży oświadczenie o odmowie przystąpienia do nowego programu. Automatyczne przystąpienie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa takiego Uczestnika do odstąpienia od umowy uczestnictwa w ramach nowego programu, ani też prawa do wypowiedzenia takiej umowy uczestnictwa w każdym czasie.
8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w ZCL100 nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
9. Organizator oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Uczestnik może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl .
10. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Sklepie, na stronie www.zepter.pl , w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY UCZESTNICTWA
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy uczestnictwa w Programie)
 
 
Zepter International Poland Sp. z o.o
ul. Domaniewska 37
02 – 672 Warszawa

…………………………………………………
(Imię i nazwisko Uczestnika
oraz Numer identyfikacyjny)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Programie.……………………                               ………………. ……………………………
(Miejscowość, data)                                                (Podpis Uczestnika)                                                                     
 
 
                                                                                 

                                                         REGULAMIN PROGRAMU                         
                                 ZEPTER CLUB LIVE 100
                                   OBOWIĄZUJE OD 20.11.2019

                                     
  1. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej lub z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej:

Zepter Club Live 100, dalej: „Program” lub „ZCL 100” – zorganizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program rabatowo-lojalnościowy – nieodpłatny i dobrowolny – oferujący przywileje dla Uczestników Programu określone w Regulaminie.

Business Club Live 100, dalej: „BCL 100” – zorganizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program rabatowo – lojalnościowy – nieodpłatny i dobrowolny – oferujący przywileje dla jego uczestników – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określone w „Regulaminie Programu Business Club Live 100”,”, (dalej: Regulamin BCL100).

Organizator – Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107635, NIP 526-020-01-87, REGON 011524677, kapitał zakładowy 224 500 PLN, tel. (0-22) 565 80 00, fax. (0-22) 565 81 00, adres e-mail: zepter@zepter.com.pl , strona internetowa: www.zepter.pl .

Sklep – serwis oraz sklep internetowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Sklepu pod adresem https://shop.zepter.com.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik – pod warunkiem posiadania w Sklepie statusu Klienta oraz, w przypadku przystąpienia do Programu poza Sklepem, pod warunkiem przeprowadzenia procedury Potwierdzenia uczestnictwa w Programie – może również zgodnie z Regulaminem korzystać z Programu w ramach Usługi elektronicznej ZCL oraz usługi Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100.
 
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca numer telefonu – w sieci komórkowej bądź stacjonarnej – i adres poczty elektronicznej, która w trybie opisanym w Regulaminie przystąpi do Programu, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Programie nie mogą brać udziału, a tym samym nie mogą być Uczestnikami, pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora. Nie wyklucza to możliwości kierowania przez Przedstawicieli handlowych zaproszeń do Programu na podstawie upoważnień udzielonych Przedstawicielom handlowym przez Organizatora.

Numer identyfikacyjny Uczestnika, dalej: „Numer identyfikacyjny” – przypisany każdemu Uczestnikowi z chwilą zarejestrowania się w Programie numer identyfikacyjny identyczny z podanym przez Uczestnika – w trybie przystąpienia do ZCL100 lub w trybie zgłoszenia zmiany – numerem telefonu, którym Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu.

Karta Uczestnika, dalej: „Karta” – wydawana Uczestnikowi po przystąpieniu do Programu w sposób określony w Regulaminie plastikowa karta, niebędąca kartą kredytową, debetową ani płatniczą, na której zamieszczone są imię i nazwisko Uczestnika, jego Numer identyfikacyjny oraz numer seryjny, którą Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu. Karta stanowi własność Organizatora, może być przez Uczestnika wykorzystywana wyłącznie zgodnie z Regulaminem i traci ważność z chwilą zakończenia uczestnictwa w Programie.

Deklaracja przystąpienia do ZCL100, dalej: „Deklaracja” – formularz, w oparciu o który osoba zainteresowana uczestnictwem zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego warunki, podaje – w przypadku przystąpienia do Programu w wyniku Polecenia – z wyłączeniem przystąpienia do Programu w wyniku skorzystania z Zaproszenia bądź z narzędzi w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub wiadomości elektronicznej – Numer identyfikacyjny Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego, który dokonał jej Polecenia oraz podaje dobrowolnie swoje dane, które są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w ZCL100. Sposób złożenia Deklaracji uregulowany jest w Regulaminie. W ramach Deklaracji składanej w formie papierowej lub ustnej Uczestnik może również wyrazić dodatkowo dobrowolne zgody na przetwarzanie danych, które nie są wymagane jako warunek zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w ZCL100. Deklaracja dostępna jest w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora, u Przedstawicieli handlowych oraz w Sklepie.

Polecenie do ZCL 100 – działanie Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego (w przypadku Przedstawiciela handlowego – działającego na podstawie upoważnienia Organizatora) podjęte wobec Osoby poleconej do ZCL 100, w tym z wykorzystaniem Listy wizytówek, Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 oraz Elementów funkcjonalnych, w wyniku którego Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi zgodnie z Regulaminem do Programu, składając Deklarację. Uczestnik lub Przedstawiciel handlowy działający z upoważnienia Organizatora może Polecać do Programu dowolną ilość osób, przy czym może tylko raz Polecić daną osobę. Polecenie z wykorzystaniem Listy wizytówek oraz Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 jest ważne przez okres 30 dni, licząc od dnia przekazania przez Uczestnika Przedstawicielowi handlowemu wizytówki lub od dnia wysłania przez Uczestnika Przedstawiciela handlowego działającego na podstawie upoważnienia Organizatora Zaproszenia do Osoby poleconej do ZCL 100 za pośrednictwem Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100. Polecenie z wykorzystaniem Elementów funkcjonalnych jest ważne przez 30 dni od dnia skorzystania przez Uczestnika Przedstawiciela handlowego działającego na podstawie upoważnienia Organizatora z Elementu funkcjonalnego.

Polecenie do BCL 100 – działanie Uczestnika Przedstawiciela handlowego działającego na podstawie upoważnienia Organizatora podjęte wobec Osoby poleconej do BCL 100, w tym z wykorzystaniem Listy wizytówek, w wyniku którego Osoba polecona do BCL 100 przystąpi zgodnie z Regulaminem do BCL 100, składając deklarację przystąpienia do BCL 100. Uczestnik lub Przedstawiciel handlowy działający z upoważnienia Organizatora może Polecać do BCL 100 dowolną ilość podmiotów, przy czym może tylko raz Polecić dany podmiot. Polecenie z wykorzystaniem Listy wizytówek jest ważne przez okres 30 dni, licząc od dnia przekazania przez Uczestnika Przedstawicielowi handlowemu wizytówki. Polecenie z wykorzystaniem Listy wizytówek skierowane przez Przedstawiciela handlowego działającego z upoważnienia Organizatora jest ważne przez okres 30 dni licząc od dnia jego skierowania przez Przedstawiciela handlowego.

Osoba polecona do ZCL 100 – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie dokonała – na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem – zakupu żadnego z produktów oferowanych przez Organizatora w sposób umożliwiający Organizatorowi jednoznaczne określenie jej tożsamości. Za Osobę poleconą do ZCL 100 nie uznaje się innego Uczestnika, osoby, która uprzednio posiadała status Uczestnika, pracownika Organizatora ani osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora.

Osoba polecona do BCL 100 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie dokonała – na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem – zakupu żadnego z produktów oferowanych przez Organizatora w sposób umożliwiający Organizatorowi jednoznaczne określenie jej tożsamości. Za Osobę poleconą do BCL 100 nie uznaje się innego uczestnika BCL100, osoby, która uprzednio posiadała status uczestnika BCL100, pracownika Organizatora ani osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora.

Lista wizytówek – udostępniony przez Organizatora w formie papierowej formularz składający się z „Wizytówek” i „Listy przekazanych wizytówek” służący Uczestnikowi lub Przedstawicielowi handlowemu działającemu z upoważnienia Organizatora do wykonywania Poleceń do ZCL 100 oraz Poleceń do BCL 100, umożliwiający Przedstawicielowi handlowemu przedstawienie: Programu – Osobie poleconej do ZCL 100 albo BCL 100 – Osobie poleconej do BCL 100, której dane – po uprzednim uzyskaniu jej zgody na udostępnienie Organizatorowi i przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL 100 lub BCL 100 – zostały wskazane przez Uczestnika na wizytówce, dostępny w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.

Usługa elektroniczna Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – usługa dostępna w Sklepie, świadczona zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem, służąca Uczestnikowi korzystającemu z Programu za pośrednictwem Sklepu lub Przedstawicielowi handlowemu działającemu z upoważnienia Organizatora do wykonywania Poleceń do ZCL 100, umożliwiająca przedstawienie Programu Osobie poleconej do ZCL 100 i przystąpienie przez nią do Programu, której dane – po uprzednim uzyskaniu jej zgody na udostępnienie Organizatorowi i przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL 100 – zostały wskazane przez Uczestnika w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100.

Usługa elektroniczna ZCL 100 – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie, świadczona – zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem – Uczestnikom korzystającym z Programu za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca przystąpienie do Programu oraz Potwierdzenie uczestnictwa w ZCL 100 za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w Sklepie oraz dokonywanie w Sklepie zakupu Produktów w Cenie Klubowej oraz zakupu Produktów Promocyjnych, z wyłączeniem Produktu Promocyjnego w postaci Zestawu Business Z - Line.

Elementy funkcjonalne – narzędzia zamieszczone w Koncie Uczestnika oraz Przedstawiciela handlowego, służące Uczestnikowi korzystającemu z Programu za pośrednictwem Sklepu lub Przedstawicielowi handlowemu działającemu z upoważnienia Organizatora do wykonywania Poleceń do ZCL 100 poprzez przedstawienie Programu Osobie poleconej do ZCL 100 za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej oraz umożliwiające przystąpienie przez tę Osobę do Programu.

Pierwsza Umowa ZCL 100 – umowa sprzedaży Produktów zawarta jako pierwsza po przystąpieniu do Programu przez Osobę poleconą do ZCL 100: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, (ii) w Punkcie sprzedaży stacjonarnej, (iii) przez Zepter Linię oraz (iv) za pośrednictwem Sklepu, na podstawie umowy właściwej dla jednej z ww. form sprzedaży.

Umowa ZCL 100 – Pierwsza Umowa ZCL 100 wykonana, co do której Osoba polecona do ZCL 100 nie skorzystała z ustawowego prawa odstąpienia i co do której upłynął 30 dzień, licząc od dnia dostawy Produktów zakupionych na jej podstawie.

Pierwsza Umowa BCL 100 – umowa sprzedaży Produktów zawarta jako pierwsza po przystąpieniu do BCL 100 przez Osobę poleconą do BCL 100: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, (ii) w Punkcie sprzedaży stacjonarnej oraz (iii) przez Zepter Linię, na podstawie umowy właściwej dla jednej z ww. form sprzedaży.

Umowa BCL 100 – Pierwsza Umowa BCL 100, wykonana, co do której upłynął 30 dzień, licząc od dnia dostawy Produktów zakupionych na jej podstawie.

Konto – indywidualne konto danego Uczestnika, oznaczone jego Numerem identyfikacyjnym, utworzone w systemie informatycznym Organizatora z chwilą przystąpienia danego Uczestnika do Programu i uzyskania statusu Uczestnika, w którym – na zasadach opisanych w Regulaminie – Organizator rejestruje: (i) Pierwszą Umowę ZCL 100 i/lub Pierwszą Umowę BCL 100, (ii) przyznaną Uczestnikowi Premię, (iii) Termin ważności Premii oraz (iv) Datę wypłaty Premii.

Konto Uczestnika – Konto utworzone przez Uczestnika w Sklepie zgodnie z Regulaminem Sklepu, wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności, umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z zasobu w systemie informatycznym Organizatora oznaczonego indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail Uczestnika) i hasłem ustalonym przez Uczestnika przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem, w tym rejestrowane są: (i) Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100, (ii) przyznana Uczestnikowi Premia, (iii) Termin ważności Premii oraz (iv) Data wypłaty Premii.

Przedstawiciel handlowy – współpracujący z Organizatorem przedstawiciel handlowy umocowany przez Organizatora do kierowania w imieniu Organizatora Poleceń do ZCL 100,do prezentowania Programu, BCL100, Oferty i Oferty Sklepu oraz do pośredniczenia – w imieniu Organizatora – w procesie składania przez Uczestników Deklaracji lub deklaracji przystąpienia do ZLC 100 lub BCL100 w formie pisemnej oraz w zawieraniu w ww. formie umów sprzedaży z kupującymi.

Cena Klubowa – Cena Regularna obniżona o rabat kwotowy, której wysokość ustalana jest każdorazowo w oparciu o łączną cenę zakupu Produktów na podstawie zawieranej przez Uczestnika umowy sprzedaży w ten sposób, że przy zakupie Produktów w Cenie Regularnej do 4.300 zł rabat kwotowy wynosi nie więcej niż 10 %, a w przypadku zakupu Produktów w Cenie Regularnej powyżej 4.300 nie więcej niż 20 %. Cena Klubowa wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera podatek od towarów i usług (VAT).Uczestnik ma prawo nabywać Produkty w Cenie Klubowej, zgodnie z Ofertą lub Ofertą Sklepu, obowiązującą w chwili dokonywania zakupu. Cena Klubowa nie może być łączona z żadnymi Promocjami, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej. Cena Klubowa może być wykorzystana jedynie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z nim.

Cena Regularna – nieuwzględniająca rabatu kwotowego oraz niedotycząca Promocji cena sprzedaży Produktu zamieszczona w Ofercie lub Ofercie Sklepu. Cena Regularna wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

Produkty – produkty Organizatora dedykowane Programowi i/lub BCL zamieszczone w Ofercie lub produkty Organizatora dedykowane Programowi zamieszczone w Ofercie Sklepu, które Uczestnik i/lub uczestnik BCL 100 może zakupić na zasadach określonych w Regulaminie – w przypadku Uczestnika oraz w Regulaminie BCL – w przypadku uczestnika BCL 100.

Produkt Promocyjny – określone przez Organizatora Produkty oferowane w ramach grup towarowych, których szczegółowy wykaz zamieszczony jest „Cenniku Produktów Promocyjnych” prezentowanym w Ofercie lub Ofercie Sklepu. Uczestnik ma prawo wyboru jednego Produktu Promocyjnego w ramach jednej grupy towarowej, z zastrzeżeniem do grupy towarowej „Naczynia”, w ramach której może dokonać tylko łącznego zakupu dwóch Produktów Promocyjnych, tj. naczynia i patelni. Uczestnik może dokonać kolejnego zakupu Produktu Promocyjnego oferowanego w ramach jednej z pozostałych grup towarowych wyłącznie po wykonaniu umowy sprzedaży, na podstawie której dokonał poprzedniego zakupu Produktu Promocyjnego. Zakup Produktu Promocyjnego nie może być łączony z żadnymi Promocjami, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej. Produkt Promocyjny może być wykorzystany jedynie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z nim.

Oferta – oferta Organizatora, w której prezentowane są Produkty wraz z Ceną Regularną i Premią oraz Produkty Promocyjne, dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie www.zepter.pl, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty, przy czym zmiana te nie dotyczy umów sprzedaży oraz Pierwszych Umów ZCL 100 i/lub Pierwszych Umów BCL 100 skutecznie zawartych przed jej dokonaniem.

Oferta Sklepu – Oferta dedykowana Sklepowi i zamieszczona w Sklepie, z której Uczestnik może korzystać na zasadach i zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Premia – nagroda z tytułu sprzedaży premiowej w formie świadczenia pieniężnego wyrażonego w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora na podstawie Umowy ZCL 100 z tytułu Polecenia do ZCL 100 i/lub na podstawie Umowy BCL 100 z tytułu Polecenia do BCL 100, której wysokość ustalana jest w oparciu o zasady określone dla każdego Produktu w Ofercie lub Ofercie Sklepu (Sekcja „Zasady działania” zakładka „Dokumenty do pobrania”) aktualnej w dniu zawarcia Pierwszej Umowy ZCL 100 i/lub Pierwszej Umowy BCL 100, które Uczestnik może otrzymać w Terminie ważności wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. Organizator przyznaje Uczestnikowi Premię 30 dnia, licząc od dnia dostawy Osobie poleconej do ZCL 100 Produktów zakupionych na podstawie Umowy ZCL 100 i/lub od dnia dostawy Osobie poleconej do BCL 100 Produktów zakupionych na podstawie Umowy BCL. Postanowienia dotyczące Premii stosuje się także do Przedstawicieli handlowych z tytułu Polecenia ZCL 100 dokonanego przez Przedstawiciela handlowego na podstawie upoważnienia Organizatora.

Termin ważności Premii, dalej: „Termin ważności” – okres 1 roku, w którym Uczestnik – zgodnie z Regulaminem – może otrzymać przyznaną mu Premię, którego bieg rozpoczyna się od dnia przyznania Premii.

Promocja – każda akcja marketingowa lub promocyjna Organizatora dedykowana wyłącznie lub także Uczestnikom, określająca szczególne zasady uczestnictwa, w tym zasady ustalania ceny Produktu oraz wskazująca czas jej obowiązywania. Promocje nie łączą się z Ceną Klubową oraz z możliwością zakupu Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od strony umowy uczestnictwa, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie ww. stosunku prawnego.

Zepter Linia – numer (22) 565 84 84 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika) służący do nawiązywania przez Uczestnika połączenia z Organizatorem, a w przypadku rozmów inicjowanych przez Organizatora numery: (22) 565 80 04, (22) 565 81 12, (22) 565 84 32, (22) 565 84 89, (22) 565 85 91, udostępnione i/lub wykorzystywane przez Organizatora m.in. na potrzeby realizacji Programu pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez rozmówcę faktu nagrywania i rejestrowania przez Organizatora treści rozmowy, która jest przechowywana przez Organizatora dla celów dowodowych. Organizator zastrzega, iż brak zgody na nagranie rozmowy skutkuje niemożnością skorzystania z tej formy kontaktu, a tym samym niemożnością dokonania przez Uczestnika czynności przewidzianej w Regulaminie w ww. formie.
 
Club Linia – numer (22) 565 84 55 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika), udostępniony przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji Programu, w zakresie niewymagającym, zgodnie z Regulaminem – dla ważności danej czynności – skorzystania z Zepter Linii.

Biura Organizatora – lokale Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone skrótem (ZCL100).

Punkty sprzedaży stacjonarnej Organizatora, dalej: „Punkty sprzedaży stacjonarnej” – lokale Organizatora z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone literą (k).

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Organizatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

2. Terminy niezdefiniowane w pkt. 1 powyżej, a zapisane w Regulaminie wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.

II. Postanowienia ogólne
 
1. ZCL100 ma charakter programu rabatowo-lojalnościowego, którego celem jest popularyzacja i promocja Produktów oraz zwiększenie ich sprzedaży, a także popularyzacja misji Organizatora – „Żyj lepiej. Żyj dłużej.” oraz ułatwienie Uczestnikom i Organizatorowi wzajemnych relacji w celach Programu przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pomocą należących do Uczestnika telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. e-mail lub SMS, które są wysyłane bez bezpośredniego udziału człowieka).
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania ZCL100, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
3. W celu przystąpienia do Programu oraz skorzystania ze wszystkich możliwości oferowanych przez Program Uczestnik powinien dysponować:
a) aktywnym numerem telefonu,
b) dostępem do sieci Internet,
c) aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail.
4. Uczestnik w ramach ZCL100 dokonuje zakupów Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie tylko na użytek własny.
5. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu Uczestnik uzyska za pośrednictwem Club Linii bądź elektronicznie pod adresem zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl .

III. Warunki przystąpienia do Programu i zasady korzystania z Programu

1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz prawidłowo, kompletnie i w sposób zgodny z prawdą wypełnić Deklarację lub przekazać ustnie – w przypadku składania Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii – wszystkie wymagane dane, zgodnie z ust. 2 poniżej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej).
2. Deklaracja spełniająca kryteria opisane w ust. 1 powyżej winna zostać przekazana Organizatorowi w jeden z poniższych sposobów, uzależnionych od formy jej składania:
a) złożona w formie ustnej – za pośrednictwem Zepter Linii,
b) złożona w formie pisemnej – osobiście: w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora lub u Przedstawiciela handlowego,
c) złożona w formie elektronicznej – w ramach Usługi elektronicznej ZCL 100 bądź usługi Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub z wykorzystaniem Elementów funkcjonalnych oraz zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Z chwilą złożenia zgodnie z ust.
2 powyżej Deklaracji spełniającej kryteria opisane w ust. 1 powyżej osoba przystępująca – z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej – uzyskuje status Uczestnika oraz – w przypadku złożenia Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii lub Sklepu – otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie składania Deklaracji – w przypadku Zepter Linii bądź w trakcie rejestracji – w przypadku Sklepu potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL 100, zawierające informacje wymagane prawem, w tym określenie głównych cech świadczenia oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy uczestnictwa w ZCL 100 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL 100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Uczestnika i Organizatora.
4. Uczestnik, składając Deklarację i przystępując do ZCL100, akceptuje postanowienia Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku, gdy Deklaracja jest składana przez osobę, która nie może – zgodnie z Regulaminem – być Uczestnikiem lub gdy jest ona niekompletna a także – w przypadku Deklaracji składanej w formie pisemnej – nieczytelnie wypełniona bądź niepodpisana.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku podania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby, a także w przypadku, gdy osoba składająca Deklarację ponownie ubiega się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu. W przypadku niezaakceptowania Deklaracji dane osobowe pochodzące z takiej Deklaracji będą – po wykorzystaniu ich do poinformowania osoby, która taką Deklarację złożyła, o niezaakceptowaniu tejże Deklaracji – usunięte i nie będą przetwarzane. Organizator poinformuje osobę, która składa lub złożyła ww.
Deklarację o jej niezaakceptowaniu za pośrednictwem komunikatów pojawiających się w trakcie procesu składania Deklaracji w Sklepie lub za pośrednictwem e-maila bądź SMS-a bądź też za pośrednictwem Zepter Linii lub – jeśli osoba ubiegająca się o status Uczestnika nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii, w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku jednak uzyskania przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie, statusu Uczestnika, Organizator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia takiemu Uczestnikowi umowy uczestnictwa.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, niezwłocznie po przystąpieniu do Programu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przystąpienia, Organizator wyda Kartę osobiście Uczestnikowi, po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem terminu i miejsca wydania.
7. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę lub powziął wiedzę o nieuprawnionym wykorzystaniu Karty lub Numeru identyfikacyjnego winien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem Zepter Linii bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl . Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Organizatora w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Organizatora zgodnie ze zdaniem poprzedzającym lub w przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Uczestnika z tytułu nieuprawnionego skorzystania z Numeru identyfikacyjnego lub Karty przez osobę trzecią, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Organizatora.
8. W przypadku dokonania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator blokuje Numer identyfikacyjny oraz Kartę i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych z użyciem Numeru identyfikacyjnego lub Karty. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wynikach ww. procedury drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii – wówczas wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika.
9. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do ZCL100 lub zmiany danych, o których mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Organizatora drogą elektroniczną – za pośrednictwem e-maila na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl  bądź za pośrednictwem Zepter Linii. W przypadku zmiany danych Uczestnika wskazanych na Karcie, Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę w terminie oraz w sposób określony w ust. 6 powyżej, przy czym termin wydania Karty liczony jest od dnia powiadomienia Organizatora o zmianie danych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem zdania następnego poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zmienianych danych podawanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych. W tym przypadku termin wydania nowej Karty liczony jest od daty potwierdzenia przez Organizatora zmienianych danych, nie może on jednak przekroczyć 45 dni, licząc od dnia powiadomienia przez Uczestnika o zmianie danych. Po poinformowaniu Organizatora o zmianie danych Uczestnik zobowiązany jest do niekorzystania z Karty zawierającej nieaktualne dane oraz do zniszczenia Karty jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie danych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby.

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Organizator.
2. Organizator posiada inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem email: iod@zepter.com.pl  lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Programie,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, np. przekazania Osobie poleconej do ZCL 100 lub Osobie poleconej do BCL 100 informacji o źródle pozyskania jej danych osobowych, rozliczenia należności podatkowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminach przewidzianych przepisami prawa,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Organizatora, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Organizatora; oraz – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnych zgód – na podstawie oraz w celu:
d) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, e) na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Organizatora drogą elektroniczną.
4. Przewidywani odbiorcy danych osobowych Uczestnika: podmioty, przy pomocy których Organizator zawiera umowę uczestnictwa (Przedstawiciele handlowi Organizatora), podmioty przy pomocy których Organizator realizuje umowę uczestnictwa (np. Przedstawiciele handlowi Organizatora, bank, operator telekomunikacyjny), Osoby polecone do ZCL lub Osoby polecone do BCL 100, podmioty, przy pomocy których Organizator świadczy usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Organizator realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Organizatora (np. Przedstawiciele handlowi Organizatora, operator telekomunikacyjny, agencje reklamowe) oraz podmioty, którym Organizator zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. bank).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
a) zawarcie i wykonanie umowy uczestnictwa – do momentu zakończenia obowiązywania umowy uczestnictwa, nie dłużej jednak niż do momentu wykonania umowy uczestnictwa,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – do momentu wypełnienia przez Organizatora tych obowiązków prawnych,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Organizatora – do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Organizatora – do momentu uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu,
d) odrębnie wyrażone przez Uczestnika zgody na: marketing bezpośredni produktów i usług Organizatora prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Organizatora drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia przez Uczestnika zgody.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych przekazanych Organizatorowi oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik posiada prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu dane Uczestnika nie będą dalej przetwarzane.
8. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych osobowych na ww. podstawach, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Organizatora, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych korzystając, w przypadku Organizatora, z danych wskazanych w pkt. I ust. 1 Regulaminu, a w przypadku Inspektora Ochrony Danych, z danych wskazanych w ust. 2 powyżej.
10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w pkt. III ust. 1 Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Programie, podanie zaś danych wskazanych w pkt. VI ust. 2 Regulaminu jest warunkiem wypłaty Premii, a niepodanie ww. danych osobowych skutkuje odpowiednio brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa oraz brakiem możliwości wypłaty Premii. 12. Organizator jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na stronie internetowej www.zepter.pl oraz na stronie Sklepu.

V. Cena Klubowa i Produkt Promocyjny

1. Uczestnik może dokonać zakupu Produktów w Cenie Klubowej oraz zakupu Produktu Promocyjnego: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego – na podstawie umowy sprzedaży stosowanej przez Organizatora i w ramach Oferty, (ii) w Punktach sprzedaży stacjonarnej – w ramach Oferty w ograniczonym zakresie, (iii) za pośrednictwem Zepter Linii – w ramach Oferty lub (iv) w Sklepie – w ramach Oferty Sklepu – z wyłączeniem Produktu Promocyjnego w postaci Zestawu Business Z - Line.
2. W celu dokonania zakupu w Cenie Klubowej lub dokonania zakupu Produktu Promocyjnego Uczestnik winien każdorazowo przy dokonywaniu zakupu okazać Kartę lub podać Numer identyfikacyjny Przedstawicielowi handlowemu lub Organizatorowi w Punkcie sprzedaży stacjonarnej, a w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Zepter Linii – podać Numer identyfikacyjny. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, Uczestnik winien natomiast zalogować się do Sklepu jako Uczestnik. Nie okazanie Karty, nie podanie przez Uczestnika Numeru identyfikacyjnego lub niezalogowanie się do Sklepu jako Uczestnik w chwili dokonywania zakupu skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Ceny Klubowej w ramach tego zakupu lub niemożnością dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. Domniemywa się, że osoba posługująca się Kartą, Numerem identyfikacyjnym lub loginem i hasłem do Sklepu jest Uczestnikiem.
3. Uczestnik dokonuje zakupu Produktów w Cenie Klubowej albo zakupu Produktu Promocyjnego, zgodnie z Ofertą lub Ofertą Sklepu, które obowiązują w dniu zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wybranej przez siebie formy sprzedaży spośród wskazanych w ust. 1 powyżej, na podstawie umów stosowanych przez Organizatora, przy czym w przypadku umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego – zgodnie z formularzem informacyjnym oraz postanowieniami określonymi w umowie sprzedaży, stosowanymi przez Organizatora, które dostępne są w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych, a w przypadku zakupu w Sklepie – zgodnie z Regulaminem Sklepu.

VI. Premia

1. Organizator, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika wymogów określonych w ust. 2 poniżej, dokonuje wypłaty przyznanej Uczestnikowi Premii, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w okresach miesięcznych, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Premia została przyznana.
2. W celu wypłaty Premii Uczestnik winien przekazać Organizatorowi do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego termin wypłaty Premii, o którym mowa w ust. 1 powyżej – prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą – dane osobowe niezbędne do właściwego rozliczenia i wypłaty Premii przez Organizatora – poza już podanym przez Uczestnika aktualnym imieniem i nazwiskiem – numer PESEL oraz numer rachunku bankowego, na który Organizator winien dokonać wypłaty Premii, z zastrzeżeniem zdania ostatniego ust. 3 poniżej. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik przekazuje Organizatorowi ustnie za pośrednictwem Zepter Linii. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych.
3. Organizator dokona wypłaty Premii w terminie określonym w ust. 1 powyżej po otrzymaniu danych zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku przekazania przez Uczestnika danych określonych w ust. 2 powyżej po upływie terminu tam wskazanego, wypłata Premii nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bez numeru rachunku bankowego, wypłata Premii może nastąpić przekazem pocztowym na koszt Uczestnika pod warunkiem przekazania przez Uczestnika adresu zamieszkania.
4. Przyznana Premia jest wymagalna pod warunkiem, że jej wysokość wynosi co najmniej 50 zł. W przypadku, gdy kwota przyznanej Premii jest niższa od wskazanej w zdaniu poprzednim, kwota ta zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że Organizator dokona jej wypłaty w tym okresie rozliczeniowym, bez względu na jej wysokość.
5. Organizator wypłaca przyznaną Premię zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w Terminie ważności Premii. Po upływie Terminu ważności przyznana i niewypłacona Premia przechodzi na Organizatora.
Organizator informuje Uczestnika za pomocą: e-maila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii o zbliżającym się terminie upływu Terminu ważności Premii dwukrotnie, pierwszy raz na 30 dni przed jego upływem i drugi, ostatni raz, na 10 dni przed upływem Terminu ważności Premii.


VII. Wykonywanie Poleceń oraz procedura rejestracji Pierwszej Umowy ZCL 100 i/lub Pierwszej Umowy BCL 100 oraz Premii

1. Uczestnik lub Przedstawiciel handlowy działający z upoważnienia Organizatora może wykonać Polecenie do ZCL 100 poprzez:
a) skorzystanie z Listy wizytówek,
b) skorzystanie z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100,
c) skorzystanie z Elementów funkcjonalnych,
d) inne działania, w wyniku których Osoba polecona do ZCL 100 wskaże w Deklaracji Numer identyfikacyjny Uczestnika lub Przedstawiciela działającego z upoważnienia Organizatora.
2. Uczestnik lub Przedstawiciel handlowy działający z upoważnienia Organizatora może wykonać Polecenie do BCL 100 poprzez:
a) skorzystanie z Listy wizytówek,
b) inne działania, w wyniku których Osoba polecona do BCL 100 wskaże w deklaracji przystąpienia do BCL 100 Numer identyfikacyjny Uczestnika lub Przedstawiciela działającego z upoważnienia Organizatora.
3. Wykonując Polecenie do ZCL 100 w ramach działań określonych w ust. 1 lit. a) i b) powyżej Uczestnik lub Przedstawiciel działający z upoważnienia Organizatora winien wypełnić każdorazowo – w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z prawdą: wizytówkę – w przypadku korzystania z Listy wizytówek bądź Zaproszenie – w przypadku korzystania z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100, składając jednocześnie oświadczenie, że pozyskał zgodę Osoby poleconej do ZCL 100 na udostępnienie Organizatorowi oraz przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia ZCL100.
4. Wykonując Polecenie do BCL 100 w ramach działania określonego w ust. 2 lit. a) powyżej Uczestnik lub Przedstawiciel działający z upoważnienia Organizatora winien wypełnić każdorazowo – w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z prawdą – wizytówkę, składając jednocześnie oświadczenie, że pozyskał zgodę Osoby poleconej do BCL 100 na udostępnienie Organizatorowi oraz przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych w celu przedstawienia BCL100.
5. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Listy wizytówek Przedstawiciel handlowy poświadcza Uczestnikowi na Liście wizytówek – w części „Lista przekazanych wizytówek” – własnoręcznym podpisem odbiór od Uczestnika danej wizytówki, którą może wykorzystać w terminie do 30 dni od daty jej odbioru wyłącznie w celu przedstawienia Osobie poleconej do ZCL 100 Programu lub Osobie poleconej do BCL 100 – BCL 100. „Lista przekazanych wizytówek” pozostaje własnością Uczestnika. Decydujące znaczenie ma pierwsze Polecenie do ZCL 100. Przedstawiciel handlowy nie może ponowić Polecenia do ZLC 100 lub Polecenia do BCL 100 na podstawie wizytówki otrzymanej od Uczestnika jeśli Uczestnik skierował Polecenie do ZCL 100 lub BCL 100.
6. W przypadku skutecznego skorzystania przez Uczestnika lub Przedstawiciela działającego z upoważnienia Organizatora z Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 Uczestnik lub Przedstawiciel handlowy otrzymuje od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przesłania zaproszenia do Osoby poleconej do ZCL 100, natomiast Osoba polecona do ZCL 100 otrzymuje w ramach zaproszenia informacje o Programie wraz narzędziem umożliwiającym jej przystąpienie do Programu w ramach Sklepu.
7. Wykonując Polecenie poprzez skorzystanie z Elementu funkcjonalnego, Uczestnik lub Przedstawiciel działający z upoważnienia Organizatora zamieszcza na wybranym przez siebie – spośród dostępnych w Koncie Uczestnika lub koncie Przedstawiciela handlowego – portalu społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej informację o Programie wraz z narzędziem umożliwiającym przystąpienie do Programu w ramach Sklepu.
8. Polecenie do ZCL 100 uznaje się za skutecznie wykonane, w przypadku gdy:
a) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu, wskazując w Deklaracji Numer identyfikacyjny Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego działającego z upoważnienia Organizatora wykonującego Polecenie – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. a) i d) powyżej,
b) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu za pomocą narzędzi udostępnionych w Zaproszeniu przesłanym do niej w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. b) powyżej, c) Osoba polecona do ZCL 100 przystąpi do Programu w wyniku wykorzystania narzędzia w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej – Polecenie do ZCL 100 określone w ust. 1 lit. c) powyżej.
9. Polecenie do BCL 100 uznaje się za skutecznie wykonane, w przypadku gdy Osoba polecona do BCL 100 przystąpi do BCL100, wskazując w deklaracji przystąpienia do BCL100 Numer identyfikacyjny Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego działającego z upoważnienia Organizatora wykonującego Polecenie – Polecenie do BCL określone w ust. 2 powyżej.
10. Polecenia, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, stanowią podstawę do uznania Uczestnikowi lub Przedstawicielowi handlowemu wykonania danego Polecenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Polecenie uznane jest Uczestnikowi lub Przedstawicielowi handlowemu, którego Numer identyfikacyjny wskazany został w Deklaracji, w tym – w przypadku Polecenia do ZCL 100 – automatycznie w wyniku przyjęcia Zaproszenia przesłanego w ramach Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 bądź skorzystania z narzędzia w ramach informacji zamieszczonej w medium społecznościowym lub w wiadomości elektronicznej, która jako pierwsza wpłynęła do Organizatora. O terminie wpływu decyduje moment dojścia Deklaracji do Organizatora, w którym mógł zapoznać się z jej treścią.
11. Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100 zawarta przez Osobę poleconą do ZCL 100 po przystąpieniu do Programu lub Osobę poleconą do BCL 100 po przystąpieniu do BCL 100 zostanie zarejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego, któremu uznano wykonanie Polecenia do ZCL 100 lub Polecenia do BCL 100. Pierwsza Umowa ZCL 100 i/lub Pierwsza Umowa BCL 100zostanie zarejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia.
12. Premia z tytułu Polecenia do ZCL100 jest rejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego 30 dnia od dnia odbioru Produktów zakupionych przez Osobę poleconą do ZCL 100 na podstawie Umowy ZCL 100.
13. Premia z tytułu polecenia do BCL100 jest rejestrowana w Koncie i/lub Koncie Uczestnika lub Przedstawiciela handlowego 30 dnia od dnia odbioru Produktów zakupionych przez Osobę poleconą do BCL 100 na podstawie Umowy BCL 100. 14. Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania w każdym czasie informacji o stanie jego Konta, zgodnie z formami komunikacji określonymi w pkt. X Regulaminu.

VIII. Ograniczenia w korzystaniu z korzyści Programu

1. W przypadku, gdy podczas zakupu Produktów przez Uczestnika obowiązuje Promocja, w myśl której Uczestnik uprawniony jest do nabycia Produktów w ramach Promocji, Uczestnik korzystający z Promocji nie ma prawa do jednoczesnego korzystania z Ceny Klubowej oraz z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Uczestnikowi Produktów w Cenie Klubowej w ilościach hurtowych lub kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.
3. Korzyści przysługujące Uczestnikowi na podstawie Programu mogą być wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie i nie mogą być wymieniane na jakiekolwiek świadczenia, w tym świadczenie rzeczowe, a w przypadku Ceny Klubowej również na gotówkę. Nie mogą one być również sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie. W przypadku naruszenia powyższych zasad Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.

IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu

1. Organizator jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy uczestnictwa i odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie:
a) pisemnej – drogą pocztową na adres siedziby Organizatora,
b) elektronicznej – poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl ,
c) elektronicznej – w zakresie dotyczącym korzystania w Sklepie z usług elektronicznych, tj. : Usługi elektronicznej ZCL100, Zaproś znajomych do Zepter Club Live 100 lub Zaproś znajomych do Business Club Live 100 – zgodnie z Regulaminem Sklepu,
d) ustnej – telefonicznie, za pośrednictwem Zepter Linii lub osobiście, w siedzibie Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację, jego Numer identyfikacyjny oraz dokładny opis bądź przyczyny składania reklamacji wraz z jednoznacznie sformułowanym roszczeniem. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na możliwość złożenia reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem Zepter Linii bądź – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – za pośrednictwem Club Linii lub za pomocą e-maila bądź w inny uzgodniony z Uczestnikiem sposób.
5. Uczestnik składający reklamację ma prawo zwrócić się do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. Organizator, wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), (dalej: Ustawa o prawach konsumenta), oświadcza, że Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
7. Uczestnik może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

X. Formy komunikacji w ramach Programu

1. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie komunikacja pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Programu odbywać się będzie wyłącznie przy wykorzystaniu e-maila lub numeru telefonu, na adres i numer podane przez Uczestnika w Deklaracji lub zmienione przez niego w trakcie trwania Programu, zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących.
2. W przypadku Organizatora komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl
b) Zepter Linii
c) Club Linii
d) poczty: na adres siedziby Organizatora,
e) Konta Uczestnika – w przypadku korzystania z Usługi elektronicznej ZCL 100.
3. Organizator będzie przekazywał Uczestnikowi informacje dotyczące lub związane z Programem, w tym informacje o Produktach i Produkcie Promocyjnym, specjalnych ofertach, zaproszeniach czy wydarzeniach adresowanych do Uczestników Programu zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Odpowiedzi na pytania przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą udzielane w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem pkt. IX ust. 4 Regulaminu.

XI. Rozwiązanie umowy uczestnictwa oraz odpowiedzialność

1. Z uczestnictwa w ZCL100 Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa. Oświadczenie o wypowiedzeniu wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Dla skuteczności oświadczenia wystarczy złożyć je Organizatorowi telefonicznie za pośrednictwem Zepter Linii, drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl  bądź przesłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W przypadku wypowiedzenia umowy uczestnictwa, z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej oraz z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia, jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia Uczestnika.
2. Z ważnych powodów Organizator może – bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Organizatorowi w takim przypadku z mocy prawa – wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w ZCL100 w trybie natychmiastowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, poza już wskazanymi przypadkami określonymi w punktach III ust. 5 oraz VIII ust. 2 i 3 Regulaminu, wszelkie działania skutkujące naruszeniem dobrego imienia Organizatora, a także rażąco naruszające postanowienia Regulaminu, takie jak podanie danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby lub wykonywanie Poleceń do ZCL 100 i/lub Poleceń do BCL 100 w sposób sprzeczny z Regulaminem.
Oświadczenie Organizatora o wypowiedzeniu wywiera skutek z chwilą, w której oświadczenie to doszło do Uczestnika w taki sposób, że Uczestnik mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej, a w przypadku nie wskazania przez Uczestnika adresu zamieszkania – w formie elektronicznej, na adres e-mail Uczestnika, bądź – w przypadku Uczestnika, który nie miał obowiązku podania adresu e-mail – za pośrednictwem Zepter Linii lub – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy – Club Linii, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy uczestnictwa w ZCL100. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając oświadczenie zawierające uzasadnienie na piśmie lub drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data, w której oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie rozpatrywane będzie przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pomocą e-maila, za pośrednictwem Zepter Linii bądź pisemnie. W przypadku uwzględnienia odwołania Uczestnika, Organizator cofa oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy uczestnictwa Uczestnika w ZCL 100 i przywraca Uczestnikowi status Uczestnika, w tym wszystkie nabyte przez niego przed wypowiedzeniem korzyści. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz do jej zniszczenia, jeżeli Organizator nie zażądał w wypowiedzeniu umowy uczestnictwa zwrotu Karty przez Uczestnika, przy czym w przypadku odwołania Uczestnika, o którym mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest zniszczyć lub zwrócić Kartę najpóźniej w dniu otrzymania odmownej odpowiedzi Organizatora, utrzymującej w mocy wypowiedzenie Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL 100.
3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik – z Dniem Rozwiązania – traci prawo do Ceny Klubowej, do zakupu Produktu Promocyjnego oraz do Premii przyznanej w wyniku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, które to naruszenie stanowiło podstawę wypowiedzenia mu przez Organizatora umowy uczestnictwa. Uczestnik nie traci prawa do Premii przyznanej zgodnie z Regulaminem, którą może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Niezależnie od zdania pierwszego powyżej Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika korzyści uzyskanych przez Uczestnika w ramach Programu z naruszeniem Regulaminu.
4. Umowa uczestnictwa w Programie wygasa z chwilą, gdy Uczestnik uzyskuje status pracownika Organizatora bądź osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora (Dzień Rozwiązania). Z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej oraz do zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz – jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie do 7 dni od Daty Rozwiązania – jej zniszczenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu korzystanie przez Uczestnika z Programu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) udostępnienie przez Uczestnika osobom trzecim adresu e-mail, Karty lub hasła używanych przez niego przy logowaniu do Sklepu jako Uczestnik;
c) udostępnienie danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
d) brak transmisji lub szybkość przesyłania danych wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Uczestnika bądź Osobę poleconą do ZCL 100;
e) odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią;
f) jakiekolwiek zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Programu spowodowane przez Siłę Wyższą.

XII. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w ZCL 100

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w ZCL100 – bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – w terminie 14 dni od dnia złożenia Deklaracji, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w dowolnej formie, w tym drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl  lub dok@zepter.com.pl . Dla zachowania terminu zakreślonego powyżej wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem. Uczestnik z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia jeżeli Organizator w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu nie zażądał jej zwrotu.
2. Uczestnik w celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jak również z wzoru odstąpienia zamieszczonego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa umowa ta uważana jest za niezawartą, a Uczestnik traci prawo do korzyści Programu, w tym do tych, z których jeszcze nie skorzystał, jak i do tych, z których już skorzystał. W tym drugim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi przywilejów (korzyści) uzyskanych do chwili odstąpienia.
4. Organizator prześle Uczestnikowi – na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej – potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku, w formie zabezpieczonego pliku PDF.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż przyznana Premia stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym wartość przyznanej Premii będzie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ZCL100, w tym zapobiegania nadużyciom lub przyznania Uczestnikom dodatkowych przywilejów (korzyści) bądź rozszerzenia dotychczasowych lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Programu. Ponadto Organizator może zmienić Regulamin w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów odnoszących się do działalności Organizatora.
Organizator przynajmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie poinformuje Uczestników o zmianach na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. Zmiana Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, obowiązuje po upływie 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie, przy czym zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie Uczestnik nie wystąpi z ZCL100. W okresie 14 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o zmianie Regulaminu Uczestnicy mają prawo korzystać z Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. 3. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Organizator dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 2 powyżej. W tym przypadku zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli do dnia poprzedzającego wejście w życie nowego Regulaminu Uczestnik nie wystąpi z ZCL100.
4. Uczestnicy przystępujący do Programu w okresie pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu przystępowania do Programu – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie przystąpienia oraz nowego Regulaminu.
5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony przy czym Organizator w przypadkach określonych w ust. 6 poniżej może zawiesić Program. O takiej decyzji Organizator poinformuje Uczestników na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie przynajmniej na 14 dni przed zawieszeniem Programu. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów w Cenie Klubowej oraz z zakupu Produktów Promocyjnych do terminu zakreślonego jako termin zawieszenia Programu. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika Premii do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do ww. terminu, którą to Premię może otrzymać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu.
6. Organizator może zawiesić Program w przypadku:
a) małego zainteresowania Programem;
b) nie osiągnięcia celów, dla których Program został utworzony.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia kolejnego programu rabatowo- lojalnościowego prowadzonego w okresie następującym po okresie obowiązywania Programu. Organizator poinformuje Uczestników na 14 dni przed wejściem w życie nowego programu – lub w odpowiednio krótszym terminie w przypadku Uczestników przystępujących do Programu po ogłoszeniu już przez Organizatora zamiaru zorganizowania kolejnego programu – o nowym programie na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. W przypadku, gdy zasady prowadzenia takiego programu nie będą różnić się od zasad Programu, Uczestnik automatycznie przystępuje do ww. programu i ma prawo korzystać z jego przywilejów, bez konieczności składania deklaracji przystąpienia, chyba że przed upływem powyżej zakreślonego terminu złoży oświadczenie o odmowie przystąpienia do nowego programu. Automatyczne przystąpienie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa takiego Uczestnika do odstąpienia od umowy uczestnictwa w ramach nowego programu, ani też prawa do wypowiedzenia takiej umowy uczestnictwa w każdym czasie.
8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w ZCL100 nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
9. Organizator oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Uczestnik może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl .
10. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Sklepie, na stronie www.zepter.pl , w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY UCZESTNICTWA
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy uczestnictwa w Programie)
 
 
Zepter International Poland Sp. z o.o
ul. Domaniewska 37
02 – 672 Warszawa

…………………………………………………
(Imię i nazwisko Uczestnika
oraz Numer identyfikacyjny)
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Programie.……………………                               ………………. ……………………………
(Miejscowość, data)                                                (Podpis Uczestnika)                                                                     
 
Accept

Cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Korzystanie z naszych stron bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie i będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.